Głów­ny nauko­wiec Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia ostrze­gła w ponie­dzia­łek przed sto­so­wa­nym w Onta­rio mie­sza­niem i “dopa­so­wy­wa­niem” szcze­pio­nek prze­ciw­ko COVID-19 pocho­dzą­cych od róż­nych pro­du­cen­tów i opar­tych na róż­nych tech­no­lo­giach nazy­wa­jąc to nie­bez­piecz­ną ten­den­cją i wska­zu­jąc, że mamy nie­wie­le danych na temat wpły­wu takie­go dzia­ła­nia na zdro­wie ludzkie.

„Jest to tro­chę nie­bez­piecz­ny trend. Jeśli cho­dzi o mie­sza­nie i dopa­so­wy­wa­nie szcze­pio­nek poru­sza­my się w obsza­rze wol­nym od danych i dowo­dów, ”, powie­dzia­ła Soumya Swa­mi­na­than pod­czas brie­fin­gu online.

„To cha­otycz­na sytu­acja  jeśli oby­wa­te­le zaczną sami decy­do­wać, kie­dy i kto weź­mie dru­gą, trze­cią i czwar­tą dawkę”.

Reklama