OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU KTÓREGO NIE WIDAĆ: INFORMACJA SKRYTA TO TAKA, KTÓREJ WIELU NIE WIDZI I STĄD NIE CZYTA.

        Sza­now­na Redak­cjo, chy­ba więk­szo­ści zale­ży, aby w Domu Senio­ra Koper­nik, wybu­do­wa­ne­go ponie­kąd z ser­decz­nej krwa­wi­cy Polo­nii dla posu­wa­ją­ce się w lata Polo­nij­nej Spo­łecz­no­ści oraz dzię­ki ini­cja­ty­wie i wizji kato­lic­kie­go kapła­na, ks.Smith, z per­spek­ty­wicz­ną myślą, rów­nież i tą aby: zatrud­nie­ni byli tam Pola­cy, co naj­mniej komu­ni­ka­tyw­ni w języ­ku polskim.

        Jestem, wręcz zde­gu­sto­wa­na tym, że w cza­sie „lock­down” ogło­szeń o wol­nych eta­tach, obec­na „wier­chow­ka” NIE umie­ści­ła w Goń­cu, Gło­sie — tj pol­sko­ję­zycz­nej prasie.

        Przy­pad­ko­wo i to nie­daw­no, dowie­dzia­łam się też, że ogło­sze­nie o moż­li­wym zatrud­nie­niu w Coper­ni­cus Lod­ge, zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne w „wir­tu­al­nym”, para­fial­nym biu­le­ty­nie u św.St.Kostki, ALE TYLKO w sek­cji angiel­skiej biu­le­ty­nu.   Spraw­dzi­łam w archi­wach i oka­zu­je się, że 16 i 23 maja, tj w cza­sie gdy biu­le­tyn w „ete­rze” na moim kom­pu­te­rze w ogó­le NIE był dostęp­ny z powo­du nie­zna­nej mi wów­czas „zmia­ny stro­ny para­fii” — stąd ostat­ni biu­le­tyn z połą­cze­nia ze „sta­re­go” lin­ku, na któ­rym jed­nak uczest­ni­czy­łam we Mszy Św., to był ten z datą 24.IV.br.

        Taka infor­ma­cja o zatrud­nie­niu, w „MICRO-WYDANIU”, jest więc w tzw sty­lu wymy­ka­nia się „po angiel­sku” i jak na iro­nię losu …  w języ­ku angiel­skim,  JEST TYLKO krót­ką! WZMIANKĄ! o potrze­bach kadro­wych Copernicus’a …  Zło­śli­wie dodam, że „szep­ta­nie do ucha” w poczcie pan­to­flo­wej jest co naj­mniej NIE­wska­za­ne w cza­sie pandemii/izolacji jaką nam narzucono …

        Zbul­wer­so­wa­ło mnie TAKIE MIZERNE wycho­dze­nie z „ogło­sze­niem” do Polo­nii, nie tyl­ko  dla­te­go, że JEŚLI  ktoś miał dostęp do tego biu­le­ty­nu, to nie wszy­scy z róż­nych powo­dów czy­ta­ją wer­sję angielską.

ALE  PRZEDE WSZYSTKIM I CO WIĘCEJ:

        UWAŻAM ZA SKANDAL, że w tej WAŻNEJ spra­wie POMINIĘTO POLSKĄ PRASĘ , i to POWTARZAM … w CZASACH:  kie­dy infor­ma­cja i kon­tak­ty mię­dzy Roda­ka­mi zosta­ły zre­du­ko­wa­ne!!! przez zaka­zy i naka­zy pod batu­tą „stay-at home-order”.  Dodam, że są oso­by, któ­re nie szu­ka­ją „Inter­ne­to­wych wie­ści” pre­fe­ru­jąc nor­mal­ną pra­sę … a papier to świa­dek (do tego dla „skom­pu­te­ro­wa­nych” pol­ska pra­sa jest rów­nież dostęp­na i na Internecie).

        Nie mam poję­cia jak w tej chwi­li wyglą­da nabór pra­cow­ni­ków do tego jak­by „kawa­łecz­ka Pol­ski” … a tak­że, czy taka gafa  może wyni­kła stąd, że  zarzą­dza­ją­cy decy­den­ci  Coper­ni­cus Lod­ge mają nikłe poję­cie o pol­skim języ­ku, zwy­cza­jach, histo­rii i pol­skiej kul­tu­rze? A może? zaab­sor­bo­wa­ni byli „palą­cą” zmia­ną logo Copernicus’a, co odbi­ło się kosz­tem porząd­ne­go ogłoszenia?

Z powa­ża­niem

Mał­go­rza­ta K.

P.S.

Oto link’i do przed­mio­to­wych „anon­sów”… może? ktoś z czy­tel­ni­ków sko­rzy­sta jeśli aktualne:

https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/siteassets/bulletins/2021–05-16.pdf

https://ststanislauskostkato.archtoronto.org/siteassets/bulletins/2021–05-23.pdf

Od redak­cji: Rze­czy­wi­ście zagadkowe

•••

        W reak­cji na list pana Kali­now­skie­go chciał­bym przed­sta­wić swo­ją opi­nię na temat przy­pad­ków tego pana. Spra­wa uży­wa­nia kar­ty mał­żon­ki w sta­cji benzynowej:

        jest rze­czą nor­mal­ną, że kar­ta wysta­wio­na na oso­bę może być reali­zo­wa­na tyl­ko przez tę oso­bę, czy to nowość dla Pana Kalinowskiego?

        Jaki inte­res ma kasjer­ka, by łamać prze­pi­sy bez­pie­czeń­stwa klien­tów? Prze­cież to jest w inte­re­sie klien­ta, że kasjer­ka nie wyra­ża  zgo­dy na pła­ce­nie czy­jąś kar­ta, nawet jak to jest żona.

        Tak sta­no­wi pra­wo na całym świe­cie i tyl­ko w Pol­sce może to być dziwne.

        Dru­ga spra­wa, któ­ra jest jesz­cze bar­dziej bul­wer­su­ją­ca to fakt wje­cha­nia przez pana Kali­now­skie­goo na par­king bez wyraź­nej zgo­dy wła­ści­cie­la par­kin­gu, jak pisze, wyko­rzy­stu­jąc wyje­cha­nie ciężarówki.

        Jak to mówią: Polak zawsze musi postę­po­wać wbrew prze­pi­som. Mat­ka sza­now­ne­go pana Kali­now­skie­go mogła doj­sść po zabie­gu na przy­sta­nek tak­sów­ko­wy, ale przed zabie­giem nie. Potrzeb­na była awan­tu­ra z wjaz­dem kon­flik­to­wym na par­king, któ­ry jak pan Kali­now­ski pisze był dla pra­cow­ni­ków szpitala.

        Zasta­na­wiam sie nad tym, kie­dy zmie­ni się men­tal­ność tych ludzi?

        Oni nie rozu­mie­ją, że pra­wo słu­żyć ma ich dobru. Pacjen­ci w szpi­ta­lu na pew­no nie chcie­li­by, oddy­chać powie­trzem zanie­czysz­czo­nym tysią­ca­mi dymią­cych wyde­chów samo­cho­do­wych. Te szpi­ta­le któ­re ja znam w Kana­dzie par­kin­gi mają wyłącz­nie dla per­so­ne­lu. Od par­ko­wa­nia są  par­ko­ma­ty ulicz­ne w rejo­nie szpitali.

Pozdra­wiam

SC

•••

Kana­dyj­scy przy­wód­cy grup tubyl­czych wzy­wa­ją do boj­ko­tu Kościo­ła Bar­tosz Hle­bo­wicz 4 lip­ca 2021 | 14:18

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27278899,sprawa-bile­wi­cza-poka­zu­je-jak-cier­pia-uczo­ny-i-nauka-gdy-prezydent.html#S.W‑K.C‑B.1‑L.1.duzy

        Clip z ONETU. Tytuł wyjąt­ko­wo plu­ga­wy: “Krze­sło elek­trycz­ne w kato­lic­kiej szko­le.” Czy te dzie­ci PIERWSZYCH NARODÓW, wyglą­da­ją źle, czy widać nie­do­ży­wie­nie? Prze­ciw­nie, wyglą­da­ją zdro­wo, są dobrze ubra­ne i sto­ją w kolej­ce, jak my w PRL‑u, a czę­sto w Kana­dzie sto­imy w kolej­ce w skle­pach urzę­dach itd.

        Cri­ti­cal Race The­ory CRT; to jest Neo-Mark­si­stow­ska nauka, któ­ra ma od środ­ka roz­bić Kana­dę i USA. CRT zakła­da, że wszy­scy BIALI to byli i są cie­mięz­cy, a wszy­scy KOLOROWI to są ofia­ry BIAŁYCH CIEMIĘŻCÓW. Bia­li kolo­ni­ści z Euro­py parę wie­ków temu chcie­li wypchnąć t.zw PIERWSZE NARODY, bowiem nie mówi się już India­nie, a tych co pozo­sta­li zasy­mi­lo­wać, stąd te SZKOŁY Z INTERNATEM. Nie­ste­ty śmier­tel­ność była duża więc dzie­ci umie­ra­ły i wszy­scy od daw­na o tym wie­dzie­li, ale teraz Neo­mark­si­ści eks­plo­atu­ją ten temat  mając na celu znisz­cze­nie Kana­dy, a póź­niej USA tak, aby tota­li­tar­ny komu­nizm, któ­ry my zna­my z doświad­cze­nia, wresz­cie do nich doszedł.

        Oby­wa­te­le PIERWSZYCH NARODÓW, daw­niej India­nie, mają wła­sne osie­dla, gdzie domy pobu­do­wa­ło pań­stwo, nie pła­cą za ogrze­wa­nie, pod­czas kie­dy każ­dy inny oby­wa­tel pła­ci za elek­trycz­ne ogrze­wa­nie $600–800.00 CAD miesięcznie.

        Oby­wa­te­le Pierw­szych Naro­dów, NIE PŁACĄ PODATKÓW, przy wszel­kich zaku­pach, czy­li zawsze mają co naj­mniej 25% raba­tu. Nie znam żad­ne­go z nich co by cho­dził do robo­ty. Ogrod­ni­cy na wiel­kich far­mach warzyw­nych muszą spro­wa­dzać Mek­sy­ka­nów, któ­rzy cięż­ko pracują.

        Oby­wa­te­le Pierw­szych Naro­dów nie są od żad­nej robo­ty, na pew­no cięż­kiej i fizycz­nej. Jak idą na uni­wer­sy­tet nie pła­cą cze­sne­go, a inni BIALI po kil­ka­dzie­siąt tysię­cy dola­rów za rok na uni­wer­sy­te­cie. A jak pła­cą to ze sty­pen­dium 200–250000 tysię­cy, któ­re dosta­li na wstę­pie. Wszy­scy, cała wła­dza liże im .…., a oni tyl­ko prze­kli­na­ją, za dopa­la­cze i piją alko­hol, póź­niej ata­ku­ją z nożem poli­cjan­tów, któ­rych ich wła­śni ludzie wezwa­li na pomoc, a poli­cjan­ci zaata­ko­wa­ni nożem strze­la­ją do pija­nych i na dopa­la­czach osob­ni­ków. Ci giną i dopie­ro zaczy­na się awan­tu­ra i krzyk o rasi­zmie i nie koń­czą­cym się prześladowaniu.

Jak tak dalej pój­dzie Kana­da się roz­pad­nie a real­ny socja­lizm zapa­nu­je, wte­dy Kana­dyj­czy­cy obu­dzą się w gło­wa­mi noc­ni­kach albo więk­szych kiblach. Ale zanim do tego doj­dzie, mnie już tu nie będzie.

Z powa­ża­niem, Wło­dzi­mierz Sokołowski

•••

        Do Pana Redak­to­ra, Panie Redak­to­rze, czy to już po pan­de­mii czy­li pan­de­mia się skoń­czy­ła tyl­ko jesz­cze nie ogło­szo­ne? Bo na zdję­ciu sta­do poli­ty­ków na stad­nym zjeź­dzie w Lon­dy­nie Wiel­ka Bry­ta­nia jest prze­cież bez masek i też bez tego przy­mu­so­we­go dystansu.

        No prze­cież jako sta­do poli­ty­ków i sta­do ich mediach dają nam popu­la­cji ludz­kiej przy­kład, aby naśla­do­wać ich i tego się trze­ba trzy­mać, tak jak postę­pu­je sta­do poli­ty­ków i sta­do ich media, ponad­to czy pan redak­tor, by nie myślał, że było­by za sto­sow­ne zapro­po­no­wać zmia­nę nazwy dla tych ich mediów na pan­de­me­dia. Bo w koń­cu to sta­do ich mediów cięż­ko pra­cu­je cią­gle stra­sząc o pan­de­mii i nic wię­cej. Powin­ni być wyróż­nie­ni dostać tytuł z pan­de­mii, w koń­cu zasłu­gu­ją sie­jąc chaos.

Pozdra­wiam Kata­rzy­na E.M.

•••

        Do pana redak­to­ra, panie redak­to­rze, czy Pan nie jest zda­nia, że mamy anty­pa­pie­ża, a papież był zmu­szo­ny na eme­ry­tu­rę, prze­cież prze­po­wied­nie prze­po­wia­da­ją że nadej­dzie czas, że będzie na Sto­li­cy Pio­tro­wej rzą­dził antypapież.

        Jak to jest moż­li­we że w obli­czu tak wiel­kich ubocz­nych i śmier­tel­nych skut­ków tej szcze­pion­ki, a Fran­ci­szek się na tym nie zna bo nie jest ani medy­kiem ani naukow­cem, to on nama­wia do szczepień.

        Czy jemu zale­ży na ludziach; widać wyraź­nie, że nie, bo inni przy­wód­cy innych reli­gii tak się nie zacho­wu­ją, tyl­ko sto­ją po stro­nie praw­dy i się sprze­ci­wia­ją. Widać że ten Fran­ci­szek ma jakieś ukła­dy z pro­du­cen­ta­mi szcze­pio­nek tak jak poli­ty­cy państw. A to że się ten Fran­ci­szek papież zaszcze­pił to jest bzdu­ra cze­mu nie umarł albo zacho­ro­wał tak jak inni ludzie, prze­cież to jest eks­pe­ry­ment, to cały akcja szcze­pień, więc tak jak jest eks­pe­ry­ment, jed­ni dosta­ją pla­ce­bo, a inni lek dla­te­go reak­cja jest róż­na. Ale nikt nie wie co dosta­je, myśli że szcze­pion­ka, ani pacjent, ani ten co poda­je tak wie tyl­ko ten co pro­wa­dzi eks­pe­ry­ment, więc ci cele­bry­ci, gwiaz­dy fil­mo­we i poli­tycz­ne dosta­ją tak jak Fran­ci­szek tyl­ko pla­ce­bo, bo prze­cież oni rekla­mu­ją to na czym się nie zna­ją, no i muszą żyć prze­cież jesz­cze żaden cele­bry­ta nie umarł, a prze­cież tyle ludzi umar­ło i zosta­ło kale­ka­mi, a po dru­gie jeże­li nasz uko­cha­ny Papież teraz Świę­ty Jan Paweł II poste­po­wał pra­wi­dło­wo i po Boże­mu to dla­cze­go ten Fran­ci­szek wszyst­ko odwra­ca i zmie­nia czy nie powin­ni­śmy się modlić za nie­go, aby bisku­pi jemu się lepiej przyj­rze­li i zno­wu wybra­li, ale praw­dzi­we­go papieża.

Pozdra­wiam Kata­rzy­na E.M

        PS czy Fran­ci­szek zapo­mniał, że kie­dyś jak były pla­gi, to kościo­ły otwie­ra­li i się modli­li a Fran­ci­szek odwrot­nie. Czy poboż­na oso­ba tak może myśleć zamiast zwra­cać się do Boga i o ratu­nek pro­sić to, tak jak poli­ty­cy każe sie­dzieć w domu online.

•••

        Rząd  obni­ża i nisz­czy poziom natu­ral­nej odpor­no­ści bio­lo­gicz­nej obywateli?

        Sto­su­je bar­dzo pro­ste środ­ki — lock­dow­ny i brak rze­tel­nej profilaktyki.

 1/ Na rok cza­su zamy­ka ludzi w miesz­ka­niach i pozwa­la na prze­by­wa­nie na zewnątrz tyl­ko w masecz­kach ochronnych.

 2/ Zamy­ka urzą­dze­nia i obiek­ty spor­to­we dla więk­szo­ści społeczeństwa

 3/ Nie upo­wszech­nia opar­tej na pod­sta­wach nauko­wych wie­dzy o spo­so­bach zacho­wa­nia wła­snej, natu­ral­nej odpor­no­ści bio­lo­gicz­nej na Covid-19, gry­py i przeziębienia.

 4/ Nie infor­mu­je o tym, że posia­da­jąc wyso­ki poziom natu­ral­nej odpor­no­ści bio­lo­gicz­nej, moż­na w bar­dzo poważ­nym stop­niu zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko zachorowania.

        Stwo­rze­nie oraz upo­wszech­nie­nie zasad postę­po­wa­nia dla zacho­wa­nia natu­ral­nej odpor­no­ści bio­lo­gicz­nej jest środ­kiem obro­ny dla spo­łe­czeństw i osób, któ­re chcą zacho­wać zdro­wie i wol­ność.  Kolej­ne muta­cje wiru­sa, lock­dow­ny i coraz bar­dziej przy­mu­so­we, eksperymentalne”wyszczepienia”  stra­cą rację bytu.

Kodeks norym­ber­ski — Wiki­pe­dia, wol­na encyklopedia

Kodeks etycz­ny sfor­mu­ło­wa­ny w 1947 roku przez alianc­ki Try­bu­nał Woj­sko­wy, w któ­rym poda­no 10 zasad dopusz­czal­no­ści doświad­czeń na ludziach (w tym badań nad wpły­wem nowych leków na ustrój czło­wie­ka). Kodeks powstał po serii pro­ce­sów leka­rzy, zbrod­nia­rzy hitle­row­skich, sądzo­nych w Norymberdze.

W stan oskar­że­nia zosta­ły posta­wio­ne 23 oso­by w tym 20 leka­rzy, z któ­rych jed­na oso­ba oka­za­ła żal i współ­czu­cie ofia­rom eks­pe­ry­men­tów medycz­nych. W cią­gu 139 dni posie­dzeń sądu, 133 prze­zna­czo­no na pre­zen­ta­cję dowo­dów, zapre­zen­to­wa­no 32 świad­ków oskar­że­nia i 53 świad­ków obro­ny. Spo­śród 23 oskar­żo­nych, sied­miu otrzy­ma­ło karę śmier­ci przez powie­sze­nie, sied­miu zosta­ło unie­win­nio­nych, pozo­sta­łych ska­za­no na kary od 10 do 20 lat pozba­wie­nia wol­no­ści lub doży­wot­nie pozba­wie­nie wolności.

Michał Jabłoń­ski