O kuli­sach usu­nię­cia tele­wi­zji wRealu24 z plat­for­my YouTu­be oraz budo­wie nowej pol­skiej plat­for­my video banbye.pl roz­ma­wia­my z redak­to­rem naczel­nym wRealu24 Mar­ci­nem Rolą, do roz­mo­wy przy­łą­cza się red. Karol Plewa.

Mar­cin, cie­szę, że zna­la­złeś  tro­chę cza­su, bo wRealu24 po tej stro­nie glo­bu ma bar­dzo dużo sym­pa­ty­ków, zwo­len­ni­ków, no i widzów. To, że kanał został zdję­ty z YouTu­be, to już chy­ba jest two­ja dru­ga taka przy­go­da. Youtu­be jest prak­tycz­nie mono­po­li­stą na ryn­ku mediów spo­łecz­no­ścio­wych wideo.  Jak to było? Jak się o tym dowie­dzie­li­ście, jak to wam zako­mu­ni­ko­wa­no i czy sta­ra­cie się z tym coś robić? Czy inter­we­niu­je­cie czy odpusz­cza­cie sprawę?

Mar­cin Rola: Nie odpusz­cza­my spra­wy. Jesz­cze raz witam bar­dzo ser­decz­nie Andrze­ju. Prze­pra­szam za miej­sce, w któ­rym nagry­wam, ale jestem tutaj wła­śnie u nas, na dzie­sią­tym pię­trze budyn­ku Pasty, to jest wej­ście wła­śnie do wRealu24, Nowe Pol­skie Media, po pro­stu łączy­my się z Andrze­jem przez noc i napraw­dę te ostat­nie dni są dla mnie bar­dzo inten­syw­ne. Powiem tak, oczy­wi­ście teraz, w tej chwi­li kon­sul­tu­je­my te kwe­stie z praw­ni­ka­mi. Przede wszyst­kim posy­pią się pozwy,  bo  tutaj pochwa­li­li się tym, że nas zgła­sza­li maso­wo tzw. Akcja Demo­kra­cja. Oni powin­ni się nazy­wać Akcja Totalitaryzm.

        Na 100% będzie kwe­stia pozwu  cywilnego.Nasi praw­ni­cy to kom­po­nu­ją. Dosta­li­śmy dość moc­ne wspar­cie ze stro­ny Kon­fe­de­ra­cji, któ­ra zapro­po­no­wa­ła nam cały know how, bo jak wie­cie, oni mają aku­rat pro­ces z Face­bo­okiem, więc jak­by oni podej­mą te same roz­wią­za­nia. Więc tu na pew­no też będzie­my w tym kie­run­ku szli.

        Dzi­siaj wła­śnie w pro­gra­mie, któ­ry przed chwi­lą nada­wa­li­śmy na żywo na naszej plat­for­mie banbye.com, tam was odsy­łam, żeby­ście ola­li ten cho­ler­ny YouTu­be i się reje­stro­wa­li na https://banbye.com/ — ja też bar­dzo bym chciał, żeby tam Andrzej zago­ścił, żeby mógł publi­ko­wać swo­je tre­ści,  tak­że Goniec, tak­że Polo­nia miesz­ka­ją­ca w Kana­dzie, w USA. Bar­dzo was ser­decz­nie do tego zachę­cam. Bar­dzo faj­nie się roz­wi­ja ta plat­for­ma.  Ostat­nio, zobacz­cie, mamy 100 tysię­cy wyświe­tleń w jeden dzień.

        W nocy mie­li­śmy atak haker­ski. 10 tysię­cy sztucz­nych botów zosta­ło rzu­co­nych na https://banbye.com/, żeby go zaorać. Ale Łukasz Bar­to­szek, nasz pro­gra­mi­sta, któ­re­go ser­decz­nie pozdra­wiam, w godzin­kę ogar­nął sytu­ację i wró­ci­ła do normy.

        Wiem, że na tej plat­for­mie jesz­cze dużo bra­ku­je, no bo nie oszu­kuj­my się, potrze­bu­je­my kasy na roz­wój takie­go pro­jek­tu medial­ne­go. Ale uwa­żam, że to już jest taki pięk­ny począ­tek i ludzie prze­cho­dzą. Uwa­żam, że to będzie bar­dzo faj­ny kop i wła­ści­wie YouTu­be i ci z Akcji Demo­kra­cji zro­bi­li nam rekla­mę. Oczy­wi­ście, my im nie odpu­ści­my, żeby nie było, bo tu nie cho­dzi o to, że ja tam smę­dzę. Mam to gdzieś.

        Mia­łem takie prze­świad­cze­nie, że prę­dzej czy póź­niej do tego doj­dzie. Szło nam zbyt faj­nie, zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy ogrom­ny Marsz Pol­sko­ści. 15 sierp­nia w War­sza­wie było ponad 5 tysię­cy ludzi, potem 7‑lecie wRealu24. Genial­ne deba­ty; praw­da może wybrzmieć wła­śnie na ante­nie wRealu24.

        Docho­dzą do mnie gło­sy, że to nie jest tyl­ko kwe­stia jakichś tam lewa­ków, któ­rzy na nas dono­si­li, ale ponoć — takie mam infor­ma­cje bez­po­śred­nio —  macza­li w tym pal­ce chłop­cy z PiSu, ponie­waż boją się i bali się przed wybo­ra­mi w 2023 r. i chcą wyczy­ścić przed­po­le, tak żeby było tyl­ko TVP ver­sus, TVN czy­li napa­rza­nie się sekt politycznych.

        Nie oszu­kuj­my się, jak pamię­ta­cie, my robi­li­śmy róż­ne deba­ty, zapra­sza­li­śmy róż­nych poli­ty­ków i róż­ne gło­sy się u nas prze­bi­ja­ły, te, któ­re w main­stre­amie były ocen­zu­ro­wa­ne. No i tak, tak mi się wyda­je bar­dzo moc­no też dzię­ki tej naszej pra­cy potra­fi­li­śmy robić w mie­siąc 15 — 16 mln wyświe­tleń, więc to są ogrom­ne licz­by, któ­re bar­dzo czę­sto pod­cho­dzą pod media mainstreamowe.

        I mi się wyda­je, że jest coś w tym, co moje źró­dła prze­ka­zu­ją, że po pro­stu też był tu swo­iste­go rodza­ju nacisk poli­tycz­ny, czy­li takie czysz­cze­nie przed­po­la przed wybo­ra­mi w 2005tym.

- O to chcia­łem zapy­tać, bo poprzed­nio, jak YouTu­be was zdjął, to było jakieś popar­cie ze stro­ny mini­ster­stwa, że to jest naru­sza­nie pol­skie­go pra­wa, nato­miast teraz pamię­tam, że ABW wcze­śniej zalo­ko­wa­ła  waszą stro­nę ze wzglę­du na niby „rosyj­ską pro­pa­gan­dę”. I może to jest też  ten ślad, że może jest to jakieś pro­pa­gan­do­we przy­go­to­wa­nie spo­łe­czeń­stwa do więk­szych ruchów na Ukra­inie i jeste­ście tutaj prze­szko­dą w tym spy­cha­czu pro­pa­gan­do­wym, któ­ry ma to ludziom wepchać to do głów?

- Oczy­wi­ście, że tak, prze­cież sam Janusz Cie­szyń­ski, któ­ry teraz jest w ran­dze mini­stra przy KPRM odno­śnie cyfry­za­cji, bo Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji prze­szło pod zarzą­dza­nie Mora­wiec­kie­go, pre­mie­ra, czy­li jak­by jest w KPRM. Janusz Cie­szyń­ski facet, któ­ry w mojej opi­nii powi­nien sie­dzieć w pier­dlu, to jest ten gość, któ­ry bez­po­śred­nio poli­tycz­nie odpo­wia­da za słyn­ną afe­rę, respi­ra­to­ro­wą, wypro­wa­dze­nie z Pol­ski kil­ku­set, naj­praw­do­po­dob­niej milio­nów zło­tych. Andrzej Izdeb­ski, któ­ry tam mówią, że zgi­nął, to jest ten facet, któ­ry han­dlo­wał bro­nią, miał powią­za­nia z mafią kor­sy­kań­ską; han­del bro­nią z róż­ny­mi afry­kań­ski­mi wataż­ka­mi post­ko­mu­ni­stycz­ny­mi. No, gene­ral­nie, służ­by WSI i WSW daw­ne, więc tam napraw­dę jest gru­bo i z taki­mi ludź­mi Cie­szyń­ski pod­pi­sy­wał umo­wy jako ówcze­sny wice­mi­ni­ster zdro­wia. Potem go na chwi­lę wywa­li­li, bo  afe­ra się zro­bi­ła. To jest do Cheł­ma i teraz go prze­nie­śli wła­śnie w tej ran­dze jako sze­fa cyfry­za­cji w KPRM.

        I on się — z tego co sły­sza­łem nie­ofi­cjal­nie —  on się bar­dzo moc­no wku­rzył tu bez­po­śred­nio na mnie, że ja czę­sto poru­sza­łem ten wątek o afe­rze respi­ra­to­ro­wej i  też duży wątek jest w mojej książ­ce „Kuli­sy mani­pu­la­cji”, któ­ra też się sprze­da­ła w ponad 10 tysią­cach egzemplarzy.Tam jest też  opi­sa­ne to moc­no,  ten wątek respi­ra­to­ro­wy, też się powo­ły­wa­łem wła­śnie na to, co w rapor­cie mówił były szef dele­ga­tu­ry ABW na Lublin, czy­li kole­ga major Tomasz Budzyń­ski. Ale tam jest  masa dowo­dów, więc kwe­stia ABW to jest też szop­ka i pro­pa­gan­da, no bo nie oszu­kuj­my się.

        Powiem tak, oczy­wi­ście, teraz to poszło do sądu, więc też będzie­my się doma­ga­li nie­ste­ty od pań­stwa pol­skie­go  prze­pro­sin, ale tak­że zadość­uczy­nie­nia, bo nam zablo­ko­wa­li stro­ny, czy­li my jako fir­ma, spół­ka Nowe Pol­skie Media, czy­li spół­ka, któ­ra jest wła­ści­cie­lem wRealu24, stra­ci­ła kon­trak­ty rekla­mo­we przez to, więc tutaj nara­ża­ją nas na kosz­ty. To też taka głu­po­ta z tym blo­ko­wa­niem. bo tak napraw­dę każ­de dziec­ko może to obejść, wystar­czy zmie­nić te DNS‑y na inne. Szop­ka udawania.

        Być może to był taki  stra­szak, że uspo­kój­cie się, nie mów­cie o tym i o tam­tym. Wte­dy może damy wam spo­kój. No ale nie odpu­ści­li­śmy więc ska­so­wa­li nam jesz­cze tego YouTube.

        Ale, jak mówię, my robi­my swo­je. Byeban w mojej opi­nii dzia­ła coraz lepiej i daje nam jesz­cze parę mie­się­cy na to, żeby się bar­dzo faj­nie roz­krę­cić. Dzię­ki wam także.

        — Jakie są zagro­że­nia dla takiej plat­for­my jak Ban­bye? Czy da się w Pol­sce być nie­za­leż­nym dzien­ni­ka­rzem prze­ciw­ko, z jed­nej stro­ny, służ­bom, pań­stwu itd. z dru­giej stro­ny, opo­zy­cji, tym wszyst­kim glo­ba­li­stom itd. Mar­cin, jak to jest moż­li­we, że jesteś nie­za­leż­nym dzien­ni­ka­rzem w Pol­sce, któ­ra mimo wszyst­ko na ska­li korup­cji pla­su­je się gdzieś w środ­ku? A jest to kraj, w któ­rym jak sam wiesz, moż­na wie­le rze­czy zro­bić poza­praw­nie. Jak moż­na się zabez­pie­czyć? Jak moż­na dzia­łać mię­dzy fron­ta­mi tych  napa­rza­ją­cych się obozów?

        — Jest to oczy­wi­ście bar­dzo trud­ne, ale sza­now­ni Pań­stwo, czy mamy poło­żyć się i zdy­chać? No nie? Robi­my swo­je, two­rzy­my swój kon­tent, two­rzy­my swo­je. Ja mam ten kom­fort, że robię to dla widzów. Ja nie odpo­wia­dam przed jakimś idio­tą, któ­ry jest moim wydaw­cą, pro­du­cen­tem. Ja jestem sam swo­im sze­fem. To jest napraw­dę ogrom­ny kom­fort. Mówię to jako dzien­ni­karz, że mogę robić mate­ria­ły takie, jakie chcę. Bar­dzo czę­sto też robię je na zle­ce­nie naszych widzów, bo nie oszu­kuj­my się, to, co jest naszym naj­więk­szym skar­bem to są nasi widzo­wie i też bar­dzo czę­sto robi­my pro­gra­my po pro­stu na ich życze­nie,  bo to są nasi dona­to­rzy, nasi spon­so­rzy, nasi wła­ści­wie wła­ści­cie­le. Więc ja tak  postrze­gam swo­ją rolę. I to robi­my i póki pań­stwo są z nami, chcą nas oglą­dać i nas wspie­ra­ją, to trwamy.

        Oni też się cho­ler­nie boją. Zobacz­cie ten atak się bar­dzo moc­no nasi­lił po tym Mar­szu Pol­sko­ści. Czy­li ktoś tu się ewi­dent­nie wku­rzył i powie­dział, słu­chaj, Zdzi­siek, no kur­cze, ten Rola zgro­ma­dził w War­sza­wie 5 tysię­cy ludzi. Dużo, mało, ale jak na pierw­szy marsz to jed­nak dużo, praw­da? Więc trze­ba go przy­tem­pe­ro­wać. Ale w mojej opi­nii oni robią nam tyl­ko rekla­mę. Czy­tam te komen­ta­rze, czy­tam  to wspar­cie ludzi. Ono jest prze­ogrom­ne. Wła­śnie wysze­dłem ze stu­dia, nagry­wa­li­śmy pro­gram z Karo­lem Ple­wą. Oglą­dal­ność jest coraz więk­sza, ład­nie to idzie, ład­nie to dzia­ła. Tak, mie­li­śmy ten jeden man­ka­ment z tym ata­kiem haker­skim. No, ale nie oszu­kuj­my się, to jest nie do prze­wi­dze­nia, bo to robią ludzie pro­fe­sjo­nal­ni. Być może służ­by, też tego nie wyklu­czam, ale też zosta­ło to bar­dzo faj­nie ochro­nio­ne i teraz nagry­wa­my i ja uwa­żam, że bar­dzo to faj­nie wszyst­ko dzia­ła, idzie to napraw­dę w dobrym kie­run­ku, idzie to bar­dzo faj­nie do przodu.

        Oczy­wi­ście naj­więk­szą, naj­więk­szą tutaj taką opcją pozy­tyw­ną było­by to, żeby­śmy mie­li wła­sne ser­we­ry, tyl­ko że nie­ste­ty ser­we­ry są bar­dzo dro­gie, mamy tam oczy­wi­ście kil­ka, są jakieś sta­re, takie tro­chę zde­ze­lo­wa­ne, więc naj­praw­do­po­dob­niej będzie­my z cza­sem też jakąś zrzut­kę robi­li na te ser­we­ry, bo ser­we­ry pomo­gą nam, że będą naszą wła­sno­ścią. Czy­li nikt nie będzie mógł nas abso­lut­nie wyłą­czyć. Przy­po­mi­nam, że nikt nas nie może w Pol­sce wyłą­czyć, bo mamy wyku­pio­ne wszyst­kie moż­li­we dome­ny, dla­te­go też to jest banbye.com. Więc to nie jest opcja pol­ska i nie ma tutaj  inge­ren­cji, nazwij­my to, pra­wa polskiego.

        To się sta­ło z YT, to jest oczy­wi­ście bez­pra­wie, bo to jest cen­zu­ra pre­wen­cyj­na i łama­nie pol­skie­go pra­wa już nie tyl­ko Kon­sty­tu­cji 54 tego arty­ku­łu, ale tak­że, 30 arty­ku­łu Kon­sty­tu­cji, ale tak­że pra­wa pra­so­we­go, więc oni tutaj zła­ma­li w cho­le­rę tego.

        Mówię cały czas to, co myślę, bo to nie jest tak, że ja mam na to wszyst­kie dowo­dy, ponie­waż do tej pory nawet na inter­pe­la­cję posła Kamiń­skie­go z Kon­fe­de­ra­cji, któ­ry pytał wła­śnie o tę blo­ka­dę przez ABW, ABW odpi­sa­ło jakieś takie kom­plet­ne głu­po­ty, nic kom­plet­nie nie odpi­sa­li, czy­li gra­ją na zwłokę.

        Przy­po­mi­nam, że oni, uży­li 180 arty­ku­łu o pra­wie tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym, nigdy nie uży­wa­ne­go, gdzie cho­dzi o bez­pie­czeń­stwo pań­stwa pol­skie­go. Jak oni mi przed sądem udo­wod­nią, że ja taki mały, łysy misiek zagra­żam bez­pie­czeń­stwu pań­stwa pol­skie­go? Bom­by żeśmy mon­to­wa­li na ante­nie wRealu24?! z pisto­le­tem wystę­po­wa­łem, czy poka­zy­wa­łem ludziom, jak zro­bić gra­nat?! No nie. Więc to kpi­na. Ja wie­rzę, że my to doce­lo­wo wygra­my te wszyst­kie pro­ce­sy i dosta­nie­my jakieś tam zadość­uczy­nie­nie. Też na to liczę. Za te pie­nią­dze byśmy chcie­li, jeśli wygra­my, to będzie­my chcie­li je zain­we­sto­wać w roz­wój Ban­bye i kupie­nie wła­śnie tych ser­we­rów. Więc mam nadzie­ję, że odszko­do­wa­nie będzie na tyle duże. Sza­now­ni pań­stwo, ja tak­że zło­ży­łem kil­ka pozwów cywil­nych sam ze swo­jej stro­ny, bo też zosta­łem wie­lo­krot­nie pomó­wio­ny. No i słu­chaj Andrzej, w takim kie­run­ku my idziemy.

- Powiedz, jak moż­na pomóc stąd, apro­pos tej orga­ni­za­cji, o któ­rej mówi­łeś, Akcja Demo­kra­cja to jest taki para­doks, że oni są finan­so­wa­ni przez zagra­nicz­ne pie­nią­dze, a mie­sza­ją w poli­ty­ce pol­skiej. Nato­miast ja jako oby­wa­tel pol­ski miesz­ka­ją­cy za gra­ni­cą,  nie mogę finan­so­wać życia poli­tycz­ne­go w Pol­sce, nie mogę finan­so­wać par­tii poli­tycz­nych w Pol­sce, bo jest zakaz. Więc ja się chcia­łem zapy­tać, jak my stąd może­my pomóc czy jest jakieś osob­ne kon­to? My mamy pro­blem z prze­le­wa­mi, bo nie jeste­śmy np. w sys­te­mie euro­pej­skim prze­le­wów i dla nas zro­bić prze­lew do ban­ku w Euro­pie to jest dużo zacho­du i to jest kosz­tow­ne. Jakie są moż­li­wo­ści wsparcia?

Karol Ple­wa: Naj­le­piej jak ludzie, któ­rzy miesz­ka­ją w USA, Kana­dzie, wej­dą na banbye.pl, zoba­czą, spraw­dzą co to jest, prze­ko­na­ją się. Tu jest wol­ność sło­wa. Budu­je­my taką plat­for­mę, któ­ra jest niezależna.

- Bogu dzię­ki, bo tu u nas zaczy­na być dosyć kru­cho z wol­no­ścią słowa.

MR.: — Wy to tam w ogó­le w jakimś reżi­mie pra­wie nazi­stow­skim żyje­cie. Pamię­ta­my ten cały cyrk.

- Rze­czy­wi­ście jeśli cho­dzi o wol­ność sło­wa Pol­ska jawi się jesz­cze jako taki zaką­tek, w któ­rym o pew­nych rze­czach moż­na mówić, bo u nas tema­ty takie jak na przy­kład gen­de­ryzm czy nawet nawet ta cała wal­ka z kli­ma­tem, jak to się mówi, są prak­tycz­nie w dome­nie publicz­nej nie do rusze­nia przez media main­stre­amo­we. Wszy­scy muszą mieć to samo zdanie.

MR.: Dla­te­go dla­te­go ja was też będę bar­dzo pro­sił o to, żeby­ście się z reje­stro­wa­li i mam nadzie­ję, że ty, Andrze­ju tak­że będziesz. I mam nadzie­ję, że Goniec, Andrzej Kumor tak­że zago­ści u nas jako twórca.

        Przy oka­zji też chcia­łem powie­dzieć, że ja jestem Goniec TV Toron­to, bo jest w Pol­sce Goniec.pl, któ­ry powstał jakieś 4 lata temu, nie ma z nami nic wspólnego.

MR.: Więc bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my. Mam nadzie­ję, że do nas wkrót­ce dołą­czysz. Oczy­wi­ście, naj­więk­sza pomoc jest ta finan­so­wa, jak powie­dzia­łem, my potrze­bu­je­my teraz pie­nię­dzy na te ser­we­ry, bo jeże­li będzie­my mie­li swo­je wła­sne ser­we­ry dedy­ko­wa­ne, ale nasze, no to będą, prze­pra­szam za wyra­że­nie te komu­chy nas mogły cmok­nąć, już nas mogą cmoknąć.

- Spo­so­bów blo­ko­wa­nia jest dużo; nie trze­ba wil­ka wywo­ły­wać z lasu.

- Ban­bye  jest stwo­rzo­ny przez pol­skich pro­gra­mi­stów, pol­skich infor­ma­ty­ków, Pola­ków z krwi i kości. I to też jest pol­ska myśl tech­nicz­na. Więc my tu korzy­sta­my wyłącz­nie z naszej wie­dzy. Tutaj się kole­ga Bar­to­szek, fir­ma Softwa­re HUB tym zaj­mu­je razem z nami, któ­rą ser­decz­nie pozdra­wiam. Nasz koor­dy­na­tor Paweł Kaczor, tak­że wspa­nia­ły infor­ma­tyk, więc tego, cze­go nam bra­ku­je, są to wła­śnie te ser­we­ry. W tym roku chce­my uru­cho­mić pro­fe­sjo­nal­ną trans­mi­sję live. Ona już dzia­ła, ale w for­mie testo­wej, ale mam nadzie­ję, że uruchomimy.

        Wra­ca­jąc do kwe­stii tej całej infra­struk­tu­ry, my oczy­wi­ście potrze­bu­je­my tego wspar­cia finan­so­we­go, bo to jest nie­odzow­ne i bar­dzo waż­ne, ale też żeby­ście tam wcho­dzi­li, żeby­ście się logo­wa­li, bo to dzia­ła bar­dzo podob­nie, jak w YouTu­be, wystar­czy zało­żyć tam kon­to, nie ma żad­nych danych wraż­li­wych, tyl­ko imię, nazwi­sko, e‑mail. Wpi­suj­cie sobie, co chce­cie, wła­ści­wie tam może­cie komen­to­wać itd. Bie­rze­cie czyn­ny udział  i two­rzy­cie razem z nami tę plat­for­mą medial­ną. Tech­nicz­nie dzia­ła podob­nie jak YouTube.

        Nato­miast jest peł­na wol­ność sło­wa. A dzi­siaj nawet przy pro­gra­mie powie­dzia­łem Karo­lo­wi, że już chcia­łem wyra­zić swo­je róż­ne myśli, zasta­no­wi­łem się czy dobrze robię, ale pomy­śla­łem, kur­de, jest wol­ność sło­wa, mogę to powie­dzieć! Więc to jest piękne.

        — To idzie prze­ciw­ko tej całej rewo­lu­cji ogól­no­świa­to­wej, któ­ra spro­wa­dza ludzi po pro­stu do zwie­rząt;  spro­wa­dza ludzi do sta­da, któ­re jest zarzą­dza­ne przy pomo­cy róż­ne­go rodza­ju dez­in­for­ma­cji. I to jest nasz opór. Bez wol­no­ści sło­wa nie ma demo­kra­cji, nie ma wol­no­ści myśli.

        — Tam, gdzie nie ma wol­no­ści sło­wa, tam jest zawsze, ale to zawsze tota­li­ta­ryzm. Dzi­siaj taki komen­tarz zoba­czy­cie na moim Twit­te­rze. Ja wzią­łem takie­go jed­ne­go lewa­ka czy lewacz­kę, któ­ra w pierw­szej fra­zie swo­je­go zda­nia poru­szy­ła,  jak to pięk­nie nasi sąsie­dzi świę­tu­ją nie­pod­le­głość 24 sierp­nia w War­sza­wie. Wszę­dzie ukra­iń­skie fla­gi, to jest pięk­ne itd. Po czym porów­na­ła to z Mar­szem Nie­pod­le­gło­ści i powie­dzia­ła, że w tym mar­szu idą bru­nat­ne zwie­rzę­ta. I zobacz­cie powie­dzia­ła to Polka! To jest tra­ge­dia.  To jest nieprawdopodobne.

        — To jest pra­nie mózgów, to jest prak­tycz­nie rzecz bio­rąc,  wszyst­ko opar­te na mani­pu­la­cji, na inży­nie­rii spo­łecz­nej i  na takich aso­cja­cjach emo­cjo­nal­nych.  I to też jest  rzecz, któ­rą mamy tutaj w Kana­dzie; to zna­czy dzie­le­nie spo­łe­czeń­stwa i szczu­cie jed­nych na dru­gich; two­je pro­ble­my są winą  tego „inne­go”. Tak się to robi.

        — Dla­te­go też my to chce­my abso­lut­nie zmie­nić. Tak jeste­śmy wynisz­cza­ni i jeste­śmy znie­na­wi­dze­ni, ale nas to napę­dza, bo ja jestem taką oso­bą, któ­ra wie że kara­wa­na jedzie dalej, tą kara­wa­ną jest ban­bye i tam was kocha­ni odsy­łam, więc tam, też szu­kaj­cie Andrze­ja, mam nadzie­ję wkrótce.

        Mam nadzie­ję tak­że, że w tym roku uda się stwo­rzyć swo­iste­go rodza­ju jak­by dzia­łu pro­mo­cji i mar­ke­tin­gu, że już może pierw­sze pie­nią­dze też będą wpły­wa­ły, bo bar­dzo faj­nie by było, żeby­śmy mogli tak­że stwo­rzyć też dział mar­ke­tin­gu, żeby ta plat­for­ma medial­na mogła się w pewien spo­sób na począ­tek pew­nie nie, ale gdzieś w przy­szło­ści, sama utrzymać.

        Ja teraz bar­dzo moc­no pra­cu­ję, mam już roz­mo­wy z róż­ny­mi fachow­ca­mi mar­ke­tin­gu, chce­my stwo­rzyć swo­iste­go rodza­ju pol­ski dom medio­wy, może nawet na bazie jakiejś spół­dziel­ni czy fun­da­cji, któ­ra zapra­sza pol­skich rol­ni­ków, twór­ców, wyna­laz­ców, inży­nie­rów, przed­się­bior­ców, leka­rzy, żeby moż­na się było rekla­mo­wać w tym, czym się chce. Mam nadzie­ję, że w tym roku coś takie­go powsta­nie,  jakieś zyski  będzie przy­no­si­ła ta plat­for­ma, bo nie oszu­kuj­my się, media to jest biz­nes i w taki spo­sób też nale­ży to trak­to­wać, żeby taka stro­na jak Ban­bye mogła się, Sza­now­ni Pań­stwo, utrzy­my­wać, nie tyl­ko z waszych wpłat.

        — Mar­cin nie będę was zatrzy­my­wał, pano­wie, dzię­ku­ję bar­dzo, wła­śnie do następ­ne­go razu i napraw­dę gra­tu­lu­ję i trzy­mam kciu­ki, żeby to wszyst­ko się uda­ło w inte­re­sie Pol­ski i Pola­ków, bo tak na to patrzę.

- Niech żyje wol­ność sło­wa! Precz z komu­ną! Dzię­ku­je­my serdecznie!

- Niech żyje Polska!

- Dzię­ki! Niech żyje Pol­ska! Pozdrawiam!