Envi­ron­ment Cana­da ogła­sza kolej­ne alar­my o złej jako­ści powie­trza dla Onta­rio. W powie­trzu znaj­du­je się draż­nią­cy dro­gi odde­cho­we i ogra­ni­cza­ją­cy widzial­ność dym, któ­re­go źró­dłem jest ponad 140 poża­rów lasów w pół­noc­no-zachod­niej czę­ści pro­win­cji. Dla czę­ści regio­nu utrzy­ma­ne zosta­ły stre­fy poża­ro­we z ogra­ni­cze­nia­mi aktyw­no­ści. Pło­ną też lasy w Manitobie.

Ostrze­że­nia o sła­bej jako­ści powie­trza obo­wią­zu­ją dla regio­nów Gerald­ton, Mani­to­uwad­ge, Hor­ne­pay­ne, Nipi­gon, Mara­thon, Pic­kle Lake, Red Lake, Ear Falls, Pikan­gi­kum i Sio­ux Lookout.

W sobo­tę zauwa­żo­no 14 nowych poża­rów, poda­ło Avia­tion, Forest Fire and Emer­gen­cy Servi­ces (AFFES). Naj­więk­szy z nich, Dry­den 91, miał zasięg trzech hek­ta­rów. Palił się pięć kilo­me­trów na połu­dnie od Savant Lake i nie był kontrolowany.

reklama

Trzy regio­ny zosta­ły ewa­ku­owa­ne. Są to Red Lake 65 (pali­ło się 15 500 hek­ta­rów lasu sześć kilo­me­trów na pół­noc­ny-zachód od Poplar Hill First Nation), Red Lake 51 (zasięg 51 900 hek­ta­rów, 24 kilo­me­try na zachód od Deer Lake First Nation) oraz Sio­ux Looko­ut 60 (zasięg 1400 hek­ta­rów, osiem kilo­me­trów od Cat Lake First Nation). Inne duże poża­ry to Red Lake 77 (zasięg 23 400 hek­ta­rów, 33 kilo­me­try na zachód od Red Lake, nie­kon­tro­lo­wa­ny) i Keno­ra 51 (oko­ło 146 500 hek­ta­rów w par­ku pro­win­cyj­nym Woodland Cari­bou, niekontrolowany).

W ponie­dzia­łek wła­dze pro­win­cji zapew­ni­ły, że są w sta­nie zapew­nić wszel­kie dodat­ko­we wspar­cie służ­bom gaśni­czym z poszko­do­wa­nych regionów.

Stre­fy poża­ro­we z ogra­ni­cze­niem aktyw­no­ści (nie­do­zwo­lo­ne jest np. roz­pa­la­nie ognia na dwo­rze) utrzy­ma­no w regio­nach Keno­ra, Fort Fran­ces, Dry­den i Thun­der Bay districts, a tak­że w czę­ściach regio­nów Sio­ux Looko­ut, Red Lake i Nipigon.