Nowy szczep COVID-19, obec­nie zna­ny jako Omi­kron lub B.1.1.529, budzi alarm na całym świe­cie ze wzglę­du na nie­zwy­kle wyso­ki poziom przenoszenia

Kana­da zamy­ka w związ­ku z tym gra­ni­cę dla wszyst­kich obco­kra­jow­ców, któ­rzy w cią­gu ostat­nich 14 dni byli w sied­miu kra­jach na połu­dniu Afryki.

Zakaz i sze­reg nowych wymo­gów doty­czą­cych badań i kwa­ran­tan­ny doty­czą osób, któ­re w cią­gu ostat­nich dwóch tygo­dni posta­wi­ły choć­by raz sto­pę w RPA, Mozam­bi­ku, Nami­bii, Zim­ba­bwe, Bot­swa­nie, Leso­tho i Eswa­ti­ni, Mini­ster Jean-Yves Duc­los i mini­ster trans­por­tu Omar Algha­bra poin­for­mo­wa­li o tym w pią­tek po południu.

reklama

Na przy­kład oso­by z Kana­dy, któ­re odwie­dzi­ły jeden z tych kra­jów w cią­gu minio­nych dwóch tygo­dni, muszą teraz jak naj­szyb­ciej pod­dać kwa­ran­tan­nie i przejść test na COVID-19.

Kana­dyj­czy­cy i sta­li miesz­kań­cy, któ­rzy odtąd będą odwie­dzać ten obszar, będą musie­li uzy­skać nega­tyw­ny wynik testu PCR na COVID-19 przed ostat­nim eta­pem podró­ży powrot­nej (nie ma stam­tąd bez­po­śred­nich lotów do Kana­dy), a następ­nie zosta­ną prze­te­sto­wa­ni po przy­lo­cie do Kana­dy i  wysła­ni do hote­lu obję­te­ci kwa­ran­tan­ną do cza­su uzy­ska­nia wyni­ku negatywnego.

Następ­nie będą mogli opu­ścić hotel, aby pod­dać się kwa­ran­tan­nie w domu przez 14 dni i ponow­nie przejść testy, osiem dni od momen­tu wjaz­du do Kanady.

Mini­stro­wie wyja­śni­li, że wszyst­kie te nowe wyma­ga­nia obo­wią­zu­ją nie­za­leż­nie od sta­tu­su szczepień.

Glo­bal Affa­irs Cana­da (GAC) zak­tu­ali­zu­je rów­nież swo­je zale­ce­nia doty­czą­ce podró­ży zagra­nicz­nych, aby zde­cy­do­wa­nie znie­chę­cać do podró­żo­wa­nia do któ­re­go­kol­wiek z tych sied­miu krajów.

Ocze­ku­je się, że naj­now­sze środ­ki Kana­dy pozo­sta­ną w mocy do 31 stycz­nia, cho­ciaż mini­stro­wie ostrze­gli, że mogą zostać roz­sze­rzo­ne na wię­cej kra­jów, jeśli wariant omi­kron  sta­nie się powszech­ny w innych miejscach.

Kana­dyj­ska dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go, dr The­re­sa Tam, powie­dzia­ła, że w Kana­dzie ​​nie wykry­to jesz­cze żad­nych przy­pad­ków nowe­go wariantu.

„Ze wzglę­du na moż­li­wość zwięk­szo­ne­go prze­no­sze­nia i zwięk­szo­nej odpor­no­ści na ochro­nę indu­ko­wa­ną szcze­pion­ką, jeste­śmy zanie­po­ko­je­ni  i ści­śle moni­to­ru­je­my sytuację”.

Rzecz­nik depar­ta­men­tu zdro­wia w Hong­kon­gu powie­dział Reu­te­ro­wi  w czwar­tek, że wariant omi­kron został wykry­ty u oso­by, któ­ra podró­żo­wa­ła z Kana­dy, a któ­ra pod­da­ła się kwa­ran­tan­nie w poko­ju hote­lo­wym sąsia­du­ją­cym z  tury­stą z RPA, u któ­re­go stwier­dzo­no ten wariant i maskę niskiej jakości .

Czo­ło­wy lekarz w Kana­dzie zapo­wie­dział, że  jej wydział skon­tak­tu­je się z urzęd­ni­ka­mi w Hong­kon­gu, aby uzy­skać wię­cej szcze­gó­łów na temat przy­pad­ku. Ale  podej­rze­wa, że ​​oso­ba podró­żu­ją­ca z Kana­dy praw­do­po­dob­nie zła­pa­ła wirus w trak­cie podró­ży lub w hote­lu kwa­ran­tan­no­wym w Chinach.