Wan­da­le znisz­czy­li figu­rę Maryi Dzie­wi­cy i Dzie­ciąt­ka Jezus znaj­du­ją­cą się w koście­le kato­lic­kim Sain­te-Anne-Des-Pins w Sud­bu­ry w pro­win­cji Ontario.

Kościół kato­lic­ki Sain­te-Anne-Des-Pins jest 56. kościo­łem w Kana­dzie, któ­ry został zde­wa­sto­wa­ny, spa­lo­ny lub zbez­czesz­czo­ny od cza­su ogło­sze­nia rze­ko­me­go odkry­cia nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów w pobli­żu byłej szko­ły z inter­na­tem w Kam­lo­ops, BC.

Pomi­mo ape­li o spo­kój ze stro­ny rdzen­nych przy­wód­ców, spo­łecz­no­ści chrze­ści­jań­skie nadal są celem zra­dy­ka­li­zo­wa­nych pod­pa­la­czy i wandali.

To nie pierw­szy raz, kie­dy kościół w Sud­bu­ry stał się celem wan­da­li. Na począt­ku tego roku figu­ra Jezu­sa zosta­ła ścię­ta i odła­ma­no jej ramio­na. Kościół twier­dzi, że w cią­gu ostat­nich kil­ku lat znisz­czo­no inne mie­nie. „Prze­cię­to prze­wo­dy inter­ne­to­we, zasi­la­nie kli­ma­ty­za­cji Cho­ciaż kościół zain­sta­lo­wał kame­ry moni­to­ru­ją­ce, wan­da­le nadal atakują