Słyn­ny arty­sta z King­ston w  Onta­rio, któ­ry nosi nazwi­sko zaczerp­nię­te z języ­ka Oji­bway i zna­ny jest z obra­zów o tema­ty­ce rdzen­nej, od dzie­się­cio­le­ci  nie­praw­dzi­wie utrzy­mu­je, że ma pocho­dze­nie indiań­skie i został w latach 60 prze­mo­cą upro­wa­dzo­ny i odda­ny na wycho­wa­nie bia­łym ludziom w ramach tzw. akcji Sixties Scoop

Pra­ce Mor­ri­sa Blan­char­da, któ­ry pod­pi­su­je się jako Ona­got­tay i twier­dzi, że jest z Anishinaabe,są  pre­zen­to­wa­ne w całym King­ston i zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w kolo­ro­wan­ce dla dzie­ci, któ­ra obec­nie znaj­du­je się na pół­kach naj­więk­szych sprze­daw­ców deta­licz­nych, takich jak Chap­ters Indigo.

Blan­chard zdo­był wie­le nagród i sty­pen­diów od insty­tu­cji publicz­nych, w tym City of King­ston i Queen’s University.

Reklama

Jako nale­żą­cy do „star­szy­zny” Blan­chard uczy Oji­bway­ów poprzez lokal­ny pro­gram zacho­wa­nia języ­ka rdzen­ne­go. Pro­wa­dził rów­nież zaję­cia pla­stycz­ne w ramach wcze­śniej­szej współ­pra­cy z uczel­nią. Ale ci, któ­rzy zna­ją Blan­char­da, w tym jego była żona i brat, mówią CBC, że nie jest tym, za kogo się podaje.

„Moja rodzi­na jest bia­ła” – powie­dział jeden z bra­ci arty­sty, Allen Blan­chard, któ­ry twier­dzi, że pocho­dze­nie  rodzi­ny jest nor­we­skie, angiel­skie, z domiesz­ką francuskiego.

Mor­ris Blan­chard odmó­wił sko­men­to­wa­nia tych rewelacji

Według jego bra­ta jest jedy­nym człon­kiem rodzi­ny, któ­ry iden­ty­fi­ku­je się jako Indianin.

Tyl­ko w tym roku Blan­chard odniósł się do swo­je­go rdzen­ne­go dzie­dzic­twa: „Dora­sta­łem w tra­dy­cyj­nym sty­lu życia, Ani­shi­na­abe, i [zosta­łem] wycho­wa­ny w buszu” – powie­dział Blan­chard gospo­da­rzo­wi pod­ca­stu na począt­ku 2021 roku.

„Jestem oca­la­łym z (akcji) lat sześć­dzie­sią­tych i nie czy­tam ani nie piszę po angiel­sku i kie­ru­ję się moim tra­dy­cyj­nym spo­so­bem życia”. W licz­nych arty­ku­łach i bio­gra­fiach Blan­chard był opi­sy­wa­ny jako Oji­bway, Métis, Black­fo­ot, Nava­jo, fran­cu­ski i norweski.

„Ona­got­tay pocho­dzi z Lake of the Woods w Onta­rio i dora­stał, ucząc się języ­ka i kul­tu­ry swo­ich ludzi” – czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej wydzia­łu psy­cho­lo­gii Queen.

Post na Face­bo­oku napi­sa­ny o Blan­char­dzie opi­su­je, że został zabra­ny z domu w wie­ku czte­rech lat, „aby  pra­co­wać na far­mie w rodzi­nie katolickiej”.

Inny arty­kuł twier­dzi że Blan­chard „uciekł przed wła­dza­mi szko­ły z inter­na­tem i był ukry­wa­ny i kształ­co­ny przez swo­je­go dziad­ka przez 17 lat”.

Fil­my z Blan­char­dem czę­sto poka­zu­ją go ubra­ne­go w zamszo­wy płaszcz z frędz­la­mi, mówią­ce­go w ojibway.

Tym­cza­sem brat arty­sty Allen Blan­chard twier­dzi, że rodzi­na pocho­dzi z Ati­ko­kan, małe­go pod­miej­skie­go mia­stecz­ka w pół­noc­no-zachod­nim Onta­rio.  Wie­le z tego, co Mor­ris wie o tra­dy­cyj­nym życiu i kul­tu­rze, pocho­dzi z okre­su, kie­dy miesz­kał z człon­ka­mi Seine River First Nation, uwa­ża była żona arty­sty Ali­ce Cupp.

– O lekach i tra­dy­cyj­nych war­to­ściach, któ­rych uży­wa, nauczył się od ludzi w Fort Fran­ces, zwłasz­cza od moje­go dziad­ka i wuja – mówi Cupp, któ­ra jest Indian­ką  Seine River First Nation.
Blan­chard jest jed­ną z sze­ściu osób wymie­nio­nych w ano­ni­mo­wym rapor­cie, któ­ry krą­żył onli­ne na począt­ku tego roku,   że oso­by powią­za­ne z Queen’s fał­szy­wie przed­sta­wia­ją  się jako rdzen­ni mieszkańcy.

List wzy­wa insty­tu­cję do natych­mia­sto­we­go zawie­sze­nia sto­sun­ków z Blan­char­dem i zba­da­nia wszyst­kich osób wymienionych.