Health Cana­da doda­ło na ulot­kach dołą­czo­nych do szcze­pio­nek fir­my Pfi­zer-BioN­Tech ostrze­że­nie o moż­li­wo­ści wystą­pie­nia pora­że­nia Bel­la. Mimo stwier­dze­nia skut­ku ubocz­ne­go, agen­cja utrzy­mu­je, że szcze­pion­ka jest bezpieczna.

Pora­że­nie Bel­la wystą­pi­ło u osób zaszcze­pio­nych pre­pa­ra­tem Pfi­ze­ra w Kana­dzie i w innych kra­jach. W Kana­dzie odno­to­wa­no 206 przy­pad­ków na ponad 50 milio­nów poda­nych dawek. Dla­te­go Health Cana­da powta­rza, że sku­tek ubocz­ny w posta­ci pora­że­nia Bel­la wystę­pu­je bar­dzo rzad­ko. Agen­cja doda­je, że ogól­nie odno­to­wa­no 2849 przy­pad­ków cięż­kich powi­kłań poszcze­pien­nych, do któ­rych zali­cza się zapa­le­nie mię­śnia ser­co­we­go, cięż­kie reak­cje aler­gicz­ne, zakrze­pi­cę i udary.

Obja­wy pora­że­nia to mię­dzy inny­mi: „nie­ko­or­dy­no­wa­ne ruchy mię­śni twa­rzy, para­liz twa­rzy, ból gło­wy, łza­wie­nie z oka, utra­ta sma­ku na dwóch trze­cich języ­ka licząc od czub­ka, nad­wraż­li­wość na dźwię­ki w jed­nym uchu, nie­moż­ność zamknię­cia jed­ne­go oka”. Para­liż lub nie­do­wład wystę­pu­je na jed­nej poło­wie twa­rzy i jest tymczasowy.

Dokład­ne przy­czy­ny wystę­po­wa­nia pora­że­nia Bel­la nie są zna­ne. Obja­wy poja­wia­ją się nagle, a popra­wa nastę­pu­je po kil­ku tygodniach.

W ulot­ce szcze­pio­nek Moder­ny ostrze­że­nie o moż­li­wo­ści wysta­pie­nia pora­że­nia Bel­la umiesz­czo­no już wcześniej.