Kana­dyj­scy przed­się­bior­cy w dużej mie­rze popie­ra­ją decy­zję rzą­du Quebe­cu doty­czą­cą wpro­wa­dze­nia sys­te­mu pasz­por­tów covi­do­wych. Cana­dian Cham­ber of Com­mer­ce twier­dzi, że w ten spo­sób będzie moż­na zła­go­dzić skut­ki kolej­nych fal pan­de­mii i unik­nąć wpro­wa­dze­nia kolej­nych lock­dow­nów. Per­rin Beat­ty , prze­wod­ni­czą­cy Izby, mówi, że bez pasz­por­tów ludzie będą trak­to­wa­ni jak zakład­ni­cy. Sys­tem zaświad­czeń z kolei da im wię­cej wol­no­ści w codzien­nym życiu.

Beat­ty pod­kre­śla, że 80 proc. Kana­dyj­czy­ków po 12 roku życia wyra­zi­ło już chęć zaszcze­pie­nia się. Jest to jed­nak zbyt mało, żeby mówić o osią­gnię­ciu odpor­no­ści stad­nej. A mali przed­się­bior­cy nie mogą sobie pozwo­lić na kolej­ny lock­down. Beat­ty doda­je, że pasz­por­ty covi­do­we są też nie­odzow­ne w przy­pad­ku podró­ży międzynarodowych.

„Ja się zaszcze­pi­łem i gdy­bym miał iść np. na kon­cert, to czuł­bym się pew­niej ze świa­do­mo­ścią, że ludzie, któ­rzy się wokół mnie tło­czą, też są zaszcze­pie­nia”, mówi szef Izby Handlowej.

reklama

Nie wszy­scy zga­dza­ją się z decy­zją rzą­du Quebe­cu. Pre­mier Onta­rio, Doug Ford, zapew­nił, że w jego pro­win­cji nie będzie sys­te­mu nie­gra­ni­czą­ce­go dostęp do okre­ślo­nych usług i aktyw­no­ści. Kon­cep­cję pasz­por­tów odrzu­ca też pre­mier Alber­ty Jason Kenney.

Toron­to Region Board of Tra­de w zeszłym mie­sią­cu zwró­ci­ło się do rzą­du z wnio­skiem o wpro­wa­dze­nie sys­te­mu pasz­por­tów covi­do­wych dla dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej inne niż nie­zbęd­na. CEO rady, Jan De Silva, mówi, że decy­zja o szcze­pie­niu jest indy­wi­du­al­na, ale idąc na impre­zę maso­wą albo do restau­ra­cji trze­ba brać pew­ną „odpo­wie­dzial­ność moral­ną”. Małe biz­ne­sy nie wytrzy­ma­ją kolej­ne­go lock­dow­nu, dodaje.

Z ostat­nie­go son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Leger wyni­ka, że 58 proc. Kana­dyj­czy­ków i 37 proc. Ame­ry­ka­nów popie­ra pasz­por­ty covi­do­we dla wszyst­kich nie­zbęd­nych i nie­ko­niecz­nych aktyw­no­ści. Mont­re­al Board of Tra­de prze­pro­wa­dził swo­je bada­nie wśród przed­się­bior­ców i 78 proc. wyra­zi­ło popar­cie dla sys­te­mu cer­ty­fi­ka­tów szczepiennych.