– Jeśli cho­dzi o pol­ski temat, to uwa­żam, że nie ma potrze­by cią­gło­ści z poli­ty­ką poprzed­nie­go rzą­du – stwier­dził mini­ster spraw zagra­nicz­nych Izra­ela Yair Lapid.

Lapid powtó­rzył w czwar­tek, że nowy rząd izra­el­ski nie popie­ra już wspól­nej dekla­ra­cji z 2018 r. wyda­nej przez pol­ski rząd i poprzed­ni izra­el­ski rząd kie­ro­wa­ny przez Ben­ja­mi­na Netan­ja­hu, któ­ra odrzu­ca­ła obwi­nia­nie Pol­ski za “zbrod­nie nazi­stów i ich kola­bo­ran­tów pod­czas Holo­kau­stu “. — pisze izra­el­ski Haaretz

. „Temat sto­sun­ków z Pol­ską leży w mojej kom­pe­ten­cjach. Wszy­scy człon­ko­wie gabi­ne­tu zna­ją moje sta­no­wi­sko w tej spra­wie. W kwe­stii pol­skiej nie sądzę, by była potrzeb­na cią­głość z poli­ty­ką poprzed­nie­go rzą­du. ” — dodał.

W śro­dę Lapid powie­dział, że Izra­el ponow­nie roz­pa­tru­je wspól­ne oświad­cze­nie z 2018 r. odrzu­ca­ją­ce winę Pol­ski za zbrod­nie nazi­stow­skie po tym, jak pol­ski par­la­ment uchwa­lił usta­wę ogra­ni­cza­ją­cą rosz­cze­nia o zwrot mie­nia skra­dzio­ne­go przez nazi­stów pod­czas II woj­ny świa­to­wej. Usta­wa wyma­ga pod­pi­su Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy, zanim zacznie obowiązywać.

„Pań­stwo Izra­el nie pój­dzie na kom­pro­mis w kwe­stii ani jed­ne­go prze­cin­ka, jeśli cho­dzi o pamięć o Holo­kau­ście”. Lapid napi­sał w śro­dę na Twit­te­rze. „Potę­piam przy­ję­tą dziś pol­ską usta­wę sej­mo­wą, któ­ra nisz­czy pamięć o Holo­kau­ście i pra­wa jego ofiar”.

Oświad­cze­nie z 2018 r. zosta­ło wyda­ne przez ówcze­sne­go pre­mie­ra Ben­ja­mi­na Netan­ja­hu i pol­skie­go pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go po decy­zji Pol­ski o zmia­nie kon­tro­wer­syj­nej usta­wy, któ­ra kry­mi­na­li­zo­wa­ła oskar­ża­nie naro­du pol­skie­go o współ­udział w zbrod­niach nazi­stow­skich. We wspól­nym oświad­cze­niu czy­ta­my: „Odrzu­ca­my dzia­ła­nia mają­ce na celu obwi­nia­nie Pol­ski lub całe­go naro­du pol­skie­go za okru­cień­stwa popeł­nia­ne przez nazi­stów i ich kola­bo­ran­tów z róż­nych narodów”.

W śro­do­wym oświad­cze­niu Lapid powie­dział: „Będę nadal sprze­ci­wiał się wszel­kim pró­bom pisa­nia histo­rii na nowo i pro­mo­wa­nia kom­pro­mi­sów i ustępstw kosz­tem Holo­kau­stu naro­du żydow­skie­go i praw ofiar Zagła­dy. Pol­ska ma jed­ną rzecz do zro­bie­nia: oba­lić to prawo

Usta­wa o rosz­cze­niach resty­tu­cyj­nych, któ­ra zosta­ła zatwier­dzo­na przez Senat RP w zeszłym mie­sią­cu i uchwa­lo­na w śro­dę przez niż­szą izbę par­la­men­tu, dopro­wa­dzi­ła do napięć mię­dzy War­sza­wą a Jero­zo­li­mą. Lapid od mie­się­cy gło­śno sprze­ci­wiał się ustawie.

Prze­wi­du­je on, że nie­roz­strzy­gnię­te rosz­cze­nia o zwrot zaję­te­go mie­nia, któ­re nie zosta­ły roz­strzy­gnię­te w cią­gu ostat­nich 30 lat, zosta­ną wstrzy­ma­ne lub odda­lo­ne. Ponad­to zaka­za­ne były­by tak­że nowe odwo­ła­nia od decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych wyda­nych ponad 30 lat temu.