Na począt­ku kam­pa­nii wybor­czej w GTA kon­ser­wa­ty­ści i libe­ra­ło­wie idą łeb w łeb. W ponie­dzia­łek Forum Rese­arch opu­bli­ko­wa­ło wyni­ki son­da­żu, z któ­re­go wyni­ka, że na libe­ra­łów chce gło­so­wać 36 proc. ankie­to­wa­nych (zde­cy­do­wa­nych lub raczej zde­cy­do­wa­nych), a na kon­ser­wa­ty­stów – 35 proc. Głos na NDP chce oddać 17 proc. bada­nych, na People’s Par­ty of Cana­da – 6 proc., a na Zie­lo­nych zale­d­wie 3 proc.

Libe­ra­łów popie­ra­ją głów­nie kobie­ty, oso­by w wie­ku powy­żej 65 roku życia i miesz­ka­ją­ce w stre­fie 416.

Popar­cie dla kon­ser­wa­ty­stów naj­sil­niej­sze jest wśród męż­czyzn, osób w gru­pie wie­ko­wej od 55 do 64 lat i miesz­ka­ją­cych w stre­fie 905.

Reklama

Na NDP chcą gło­so­wać oso­by iden­ty­fi­ku­ją­ce się jako „nie­bi­nar­ne” oraz wybor­cy z młod­szych grup wiekowych.

W bada­niu bra­ły udział 503 oso­by upraw­nio­ne do gło­so­wa­nia zamiesz­ka­łe w GTA. Ankie­tę prze­pro­wa­dzo­no tele­fo­nicz­nie 15 sierp­nia. Błąd wyno­si 4 proc.

Pod­czas ostat­nich wybo­rów fede­ral­nych w 2019 roku libe­ra­ło­wie zdo­by­li więk­szość man­da­tów w GTA. Uwa­ża się, że popar­cie w tym regio­nie jest klu­czo­we dla wygra­nia wyborów.