Niżej kopiu­ję dowód na kolej­ny „hate cri­me” zasy­gna­li­zo­wa­ny w komu­ni­ka­cie z dzi­siej­sze­go biu­le­ty­nu Para­fii św.Stanisława Kostki:

„ZNISZCZONA SZYBA W GROCIE MATKI BOŻEJ
We wto­rek, 17 sierp­nia, o godz. 12:20 miał miej­sce akt wan­da­li­zmu. W wyni­ku ude­rze­nia cegłą zosta­ła roz­bi­ta szy­ba (ple­xi­glass) w Gro­cie Mat­ki Bożej. W celu zabez­pie­cze­nia figu­ry Mat­ki Bożej przed ewen­tu­al­nym uszko­dze­niem w gro­cie zosta­ła zamon­to­wa­na pły­ta pil­śnio­wa. Dzię­ku­je­my Tom­ko­wi Łako­me­mu za pomoc w zamon­to­wa­niu płyty.”

Dodam tu wyja­śnie­nie, że szy­ba ta była zało­żo­na przed laty, po „wan­da­liź­mie”, aby uchro­nić figu­rę Mat­ki Bożej przed pro­fa­na­cją i kolej­nym zniszczeniem.

Reklama

Mał­go­rza­ta K.