Nie zapo­mni­my tego, nie wyba­czy­my, zmu­si­my was, byście za to zapła­ci­li — powie­dział w czwar­tek pre­zy­dent USA Joe Biden, zwra­ca­jąc się do auto­rów zama­chu z Kabu­lu. Jak dodał, zamach nie prze­rwie misji ewakuacyjnej.

“Ame­ry­kań­scy żoł­nie­rze, któ­rzy zgi­nę­li w Kabu­lu, są boha­te­ra­mi; poświę­ci­li swo­je życie, by ura­to­wać życie innych” — powie­dział w czwar­tek pre­zy­dent USA Joe Biden. Jak dodał, byli czę­ścią “misji nie­spo­ty­ka­nej wcze­śniej w historii”.

Biden powie­dział, że pole­cił dowód­com woj­sko­wym przy­go­to­wa­nie pla­nu ude­rze­nia odwe­to­we­go wobec przy­wód­ców Pań­stwa Islamskiego.

“Jeśli woj­sko będzie potrze­bo­wać dodat­ko­wych sił, by dokoń­czyć misję ewa­ku­acji w Afga­ni­sta­nie, zezwo­lę na to — powie­dział pre­zy­dent USA.

Zazna­czył jed­nak, że nie ma potrze­by uży­cia dużych sił, by wziąć odwet na ter­ro­ry­stach Pań­stwa Islamskiego.

Biden dodał, że łącz­nie z Kabu­lu ewa­ku­owa­no ponad 100 tys. osób, z cze­go ponad 7 tys. w cią­gu ostat­nich 12 godzin.

mmi/

Nigdy nie powin­no się dopu­ścić do tra­ge­dii, któ­ra wyda­rzy­ła się w Kabu­lu — napi­sał w oświad­cze­niu w czwar­tek poprzed­ni pre­zy­dent USA Donald Trump.

“Mela­nia i ja śle­my naj­głęb­sze kon­do­len­cje rodzi­nom naszych bły­sko­tli­wych i odważ­nych żoł­nie­rzy, dla któ­rych służ­ba USA zna­czy­ła tak wie­le. Nasze myśli są też z rodzi­na­mi nie­win­nych cywi­lów, któ­rzy zgi­nę­li dziś w nie­ludz­kim ata­ku w Kabu­lu” — prze­ka­zał Trump.

“Do tej tra­ge­dii nigdy nie powin­no się dopu­ścić, co czy­ni nasz żal jesz­cze głęb­szym i trud­niej­szym do zro­zu­mie­nia” — dodał.