Mili­cja wkro­czy­ła do biu­ra Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si, gdzie trwa­ło spo­tka­nie peda­go­gów z dzia­ła­ją­cych przy ZPB ośrod­ków naucza­nia języ­ka pol­skie­go. Wszy­scy obec­ni zosta­li spi­sa­ni przez funkcjonariuszy.

Mili­cja Grod­na wkro­czy­ła do biu­ra Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si, w któ­rym odby­wa­ło się orga­ni­za­cyj­ne spo­tka­nie peda­go­gów z dzia­ła­ją­cych przy ZPB ośrod­ków naucza­nia języ­ka pol­skie­go z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się roku szkolnego.

Dzia­łacz­ka Związ­ku Pola­ków na Bia­ło­ru­si Danu­ta Kar­po­wicz poin­for­mo­wa­ła na face­bo­oku, że przy­by­li na spo­tka­nie nauczy­ciel­skie funk­cjo­na­riu­sze mili­cji oznaj­mi­li, iż otrzy­ma­li ano­ni­mo­wą wia­do­mość o prze­pro­wa­dza­nym w sie­dzi­bie ZPB „nie­le­gal­nym zgromadzeniu”.

Reklama

Nie wia­do­mo, czy skut­kiem wizy­ty mili­cjan­tów w sie­dzi­bie ZPB w Grod­nie będzie wzy­wa­nie na mili­cję peda­go­gów, spi­sa­nych pod­czas nauczy­ciel­skie­go spo­tka­nia. Nie wie­my tak­że, czy spo­tka­nie nauczy­cie­li rze­czy­wi­ście zosta­nie przez mili­cję uzna­ne za nie­le­gal­ne zgro­ma­dze­nie, a jego orga­ni­za­to­rzy i uczest­ni­cy zosta­ną pocią­gnię­ci do odpowiedzialności.

Na Bia­ło­ru­si miesz­ka ponad 280 tys. etnicz­nych Pola­ków, któ­rzy sta­no­wią naj­więk­szą auto­chto­nicz­ną spo­łecz­ność kre­so­wych Polaków.

znadniemna.pl / Kresy.pl