Ame­ry­kań­ski Depar­ta­ment Sta­nu radzi swo­im oby­wa­te­lom, by dwa razy się zasta­no­wi­li zanim poja­dą do Kana­dy. Powo­łu­je się przy tym na oce­nę Cen­trów Kon­tro­li Cho­rób, któ­re stwier­dzi­ły wyso­ki sto­pień infek­cji COVID-19 w Kana­dzie. Cen­tra nie poda­ły uza­sad­nie­nia swo­jej oceny.

Zale­ce­nia dla podróż­nych zmie­nio­no po trzech tygo­dniach, kie­dy były nie­co łagod­niej­sze. Depar­ta­ment zale­cał wów­czas, by podróż­ni jadą­cy do Kana­dy “zacho­wy­wa­li szcze­gól­ną ostroż­ność”. W tym cza­sie Kana­da zaczę­ła wpusz­czać w peł­ni zaszcze­pio­nych oby­wa­te­li i sta­łych rezy­den­tów USA.

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych w peł­ni zaszcze­pio­nych jest 61 proc. Ame­ry­ka­nów, pod­czas gdy w Kana­dzie odse­tek zaszcze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków po 12 roku życia zbli­ża się do 75 proc.

Reklama

USA co naj­mniej do 21 wrze­śnia utrzy­ma obec­ne ogra­ni­cze­nia wjaz­du dla Kana­dyj­czy­ków podró­żu­ją­cych w celach nie­uzna­wa­nych za niezbędne.