Jak czy­ta­my w  “Natio­nal Post” son­daż Leger z 2022 r. dla Asso­cia­tion for Cana­dian Stu­dies poka­zu­je, że Pol­ska zaję­ła pierw­sze miej­sce w ran­kin­gu kra­jów, któ­re Kana­dyj­czy­cy postrze­ga­ją naj­bar­dziej pozytywnie.

Bada­nie przy­pi­su­je rezul­ta­ty pozy­tyw­nej opi­nii Kana­dyj­czy­ków na temat udzie­la­nia przez Pol­skę schro­nie­nia ukra­iń­skim uchodźcom.

„Myślę, że Kana­dyj­czy­cy bar­dzo przy­chyl­nie patrzą na akcep­ta­cję rekor­do­wej licz­by Ukra­iń­ców przez Pola­ków, a Kana­dyj­czy­cy w tym samym son­da­żu ujaw­nia­ją bar­dzo pozy­tyw­ny sto­su­nek do Ukra­iń­ców” – powie­dział pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia Jack Jedwab.

„W ten spo­sób Pola­cy otrzy­mu­ją wyso­kie noty za nie­zrów­na­ną pomoc udzie­la­ną Ukra­iń­com w cza­sie kryzysu”.

Austra­lia, remi­su­ją­ca z Pol­ską na pierw­szym miej­scu, była popu­lar­nym wybo­rem (89 proc.) wśród osób w wie­ku od 18 do 34 lat, pod­czas gdy Kana­dyj­czy­cy w wie­ku 55 lat i star­si wybra­li Pol­skę (93 proc.) jako swój naj­bar­dziej przy­chyl­nie postrze­ga­ny kraj.

Spo­śród 1534 osób ankie­to­wa­nych w maju w Kana­dzie, Pol­ska była na pierw­szym miej­scu w każ­dej pro­win­cji z wyjąt­kiem Quebe­cu i Onta­rio, gdzie Austra­lia zaję­ła pierw­sze miejsce.