Ma to zapo­biec m.in. weapo­ni­za­cji teo­rii spiskowych

Zagro­że­nie bru­tal­nym eks­tre­mi­zmem wzro­sło w Kana­dzie pod­czas pan­de­mii – pod­sy­ca­nej dez­in­for­ma­cją i skut­ku­ją­cej groź­ba­mi dla poli­ty­ków i urzęd­ni­ków – oświad­czy­li w czwar­tek par­la­men­ta­rzy­stom naj­wyż­si ran­gą urzęd­ni­cy odpo­wie­dzial­ni za służ­by spe­cjal­ne i policję.

Ich zda­niem  pod­czas gdy poli­cja i agen­cje wywia­dow­cze podej­mu­ją kro­ki w celu wykry­cia eks­tre­mi­stów i unie­moż­li­wie­nia im prze­pro­wa­dza­nia ata­ków, “rząd musi przede wszyst­kim aktyw­nie prze­ciw­dzia­łać ekstremizmowi”.

Reklama

Zezna­jąc przed komi­sją bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go i bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go, Che­rie Hen­der­son, zastęp­ca dyrek­to­ra kana­dyj­skiej służ­by wywia­du i bez­pie­czeń­stwa (CSIS) opi­sa­ła “nara­sta­nie moty­wo­wa­ne­go ide­olo­gicz­nie bru­tal­ne­go eks­tre­mi­zmu (IMVE)” jaki miał miej­sce w cią­gu ostat­nich dwóch lat.

„Od począt­ku pan­de­mii COVID-19 dzia­łal­ność IMVE była napę­dza­na przez wzrost skraj­nej reto­ry­ki skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko sys­te­mo­wi i wła­dzom, czę­sto zako­rze­nio­nej w   teo­riach spi­sko­wych” – powie­dzia­ła na forum  komi­sji Henderson.

„CSIS odno­to­wa­ło wyraź­ny wzrost gróźb skie­ro­wa­nych do wybie­ra­nych urzęd­ni­ków i urzęd­ni­ków państwowych”.

Hen­der­son powie­dział, że CSIS prze­nio­sło wię­cej zaso­bów na moni­to­ro­wa­nie IMVE.

Prze­słu­cha­nie mia­ło miej­sce zale­d­wie kil­ka dni po tym, jak w Peter­bo­ro­ugh w  Onta­rio, pro­te­stu­ją­cy wykrzy­ki­wa­li prze­kleń­stwa pod adre­sem lide­ra NDP Jag­me­eta Sin­gha, któ­ry pro­wa­dził tam kam­pa­nię wyborczą.

„Nasz przy­wód­ca Jag­me­et Singh musiał prze­dzie­rać się przez gru­pę ludzi, któ­rzy nazy­wa­li go zdraj­cą. Obrzu­ca­li go prze­kleń­stwa­mi, mówiąc, że mają nadzie­ję, że umrze” – powie­dział  poseł Nowych Demo­kra­tów Ali­sta­ir MacGregor.

„Jest to dokład­nie ten sam rodzaj zacho­wa­nia, któ­ry widzie­li­śmy  pod­czas oku­pa­cji Otta­wy i nad­szedł czas, aby­śmy się obu­dzi­li i uzna­li że ten rodzaj zacho­wa­nia ma rze­czy­wi­ste, fizycz­ne prze­ja­wy i rodzi real­ne zagro­że­nia”. — stwier­dził.

Libe­ral­na posłan­ka Pam Damoff doda­ła, że ​​ona i inni par­la­men­ta­rzy­ści otrzy­mu­ją groź­by, ale nie­ko­niecz­nie pozwa­la­ją one na posta­wie­nia zarzu­tów kar­nych. „Wyda­je się, że to kwe­stia cza­su, zanim ta reto­ry­ka i ten rodzaj agre­syw­ne­go gnie­wu zamie­nią się w coś bar­dziej bru­tal­ne­go” – stwierdziła.

Zastęp­ca dowód­cy RCMP, Micha­el Duhe­me, powie­dział, że Moun­ties rów­nież odno­to­wa­li wzrost “incy­den­tów IMVE”, w więk­szo­ści przez ludzi „któ­rzy nie są wyraź­nie powią­za­ni z gru­pą i któ­rzy są moty­wo­wa­ni przez bar­dzo zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne ideologie”.

Duhe­me powie­dział, że RCMP ziden­ty­fi­ko­wał luki w spo­so­bie postę­po­wa­nia z IMVE i opra­co­wał stra­te­gię ich roz­wią­za­nia w cią­gu naj­bliż­szych trzech lat oraz współ­pra­cy z lokal­ny­mi siła­mi poli­cyj­ny­mi i inny­mi organizacjami.

Wska­zał, że „popra­wia­jąc wymia­nę infor­ma­cji i budu­jąc nasze wła­sne zdol­no­ści wywia­dow­cze”, w szcze­gól­no­ści w Inter­ne­cie, RCMP „będzie w lep­szej pozy­cji do iden­ty­fi­ko­wa­nia osób i grup, któ­re sta­no­wią zagro­że­nie, zanim zosta­ną zmo­ty­wo­wa­ne do przemocy”.

Leslie Soper, dyrek­tor gene­ral­ny ds. poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go w Depar­ta­men­cie Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go i Goto­wo­ści na Wypad­ki, okre­ślił­ła IMVE jako „poważ­ne zagro­że­nie” dla Kanady.

Pod­czas gdy nie­któ­re oso­by z pra­we­go spek­trum poli­tycz­ne­go są przy­cią­ga­ne do IMVE, tacy eks­tre­mi­ści pocho­dzą z róż­nych poli­tycz­nych opcji, powiedziała.

Wcze­śniej kon­ser­wa­tyw­ny poseł Dane Lloyd zapy­tał  urzęd­ni­ków CSIS, aby powie­dzie­li, co zro­bi­li, aby wyja­śnić spra­wę pod­pa­leń  30 kościo­łów w 2021 roku. Odmó­wi­li, twier­dząc, że jest to spra­wa dla policji.

Richard Fad­den, były dorad­ca ds. bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go i dyrek­tor CSIS, że jeśli Kana­da chce prze­ciw­dzia­łać IMVE, musi dotrzeć do korze­ni nie­za­do­wo­le­nia odczu­wa­ne­go przez takie oso­by i ich poczu­cia, że ​​ich poglą­dy nie są słyszane.

Fad­den wezwał do więk­sze­go dia­lo­gu z oso­ba­mi, któ­re są przy­cią­ga­ne do IMVE.

Przy­znał jed­nak rów­nież, że w dzi­siej­szych cza­sach może być trud­no mówić otwar­cie o nie­któ­rych sprawach.

„Napraw­dę uwa­żam, że popraw­ność poli­tycz­na osią­gnę­ła dziś punkt, w któ­rym roz­mo­wa o całej masie spraw jest pra­wie nie­moż­li­wa, a jeśli jesteś sfru­stro­wa­ny rzą­dem i spo­łe­czeń­stwem, nie jest to pomoc­ne” – powiedział .

Podob­ne gło­sy nawo­łu­ją­ce do ogra­ni­cza­nia pra­wa do pro­te­stów poja­wi­ły się w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Australii.

za The Cana­dian Press