Coraz wię­cej kra­jów UE ofe­ru­je swo­im naj­bar­dziej nara­żo­nym miesz­kań­com przy­po­mi­na­ją­ce daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19, m.in. we Fran­cji, Niem­czech, Hisz­pa­nii, Gre­cji, Danii i na Węgrzech. W Izra­elu poja­wi­ły się z kolei zapo­wie­dzi poda­wa­nia czwar­tej dawki.

- Zwa­żyw­szy, że sku­tecz­ność szcze­pion­ki i poziom anty­ciał z cza­sem spa­da, wyglą­da na to, że co kil­ka mie­się­cy – co rok albo co 5–6 mie­się­cy – będzie trze­ba podać kolej­ny zastrzyk – prze­ko­ny­wał izra­el­ski koor­dy­na­tor ds. pan­de­mii Sal­man Zarka, ape­lu­jąc o przy­go­to­wy­wa­nie zapasów.

Z kolei jak wyka­za­ło bada­nie sero­lo­gicz­ne prze­pro­wa­dzo­ne w izra­el­skim szpi­ta­lu pod Tel Awi­wem poziom anty­ciał po przy­ję­ciu trze­ciej daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 jest 10 razy wyż­szy niż po dru­giej daw­ce. Ozna­cza to, że skut­ki trze­ciej daw­ki mogą się utrzy­my­wać dłu­żej niż sądzono.

32 proc. miesz­kań­ców Izra­ela przy­ję­ło już trze­cią daw­kę pre­pa­ra­tu Pfi­zer-BioN­Tech, któ­ry jest poda­wa­ny wszyst­kim oso­bom powy­żej 12. roku życia.

Szcze­pie­nia na Węgrzech, we Fran­cji i w Danii
Z kolei na Węgrzech od począt­ku sierp­nia już ponad pół milio­na osób, czy­li 5,5 proc. popu­la­cji, zosta­ło zaszcze­pio­nych trze­cią daw­ką. Ter­mi­ny na jej przy­ję­cie moż­na rezer­wo­wać już od 1 sierp­nia. Według władz przy­po­mi­na­ją­ca daw­ka jest szcze­gól­ne zale­ca­na w przy­pad­ku osób star­szych, prze­wle­kle cho­rych oraz o osła­bio­nej odpor­no­ści, ale zaszcze­pić się mogą wszy­scy, któ­rzy ukoń­czy­li 18 lat. Do przy­ję­cia trze­ciej daw­ki chęt­ne są przede wszyst­kim oso­by, któ­re poprzed­nio otrzy­ma­ły pre­pa­rat chiń­skiej fir­my Sinopharm.

We Fran­cji, od 1 wrze­śnia trwa szcze­pie­nie daw­ką przy­po­mi­na­ją­cą osób w wie­ku powy­żej 80 lat, cho­rych z obni­żo­ną odpor­no­ścią i m.in. pacjen­tów z cho­ro­ba­mi nowo­two­ro­wy­mi lub osób dia­li­zo­wa­nych. Od 11 wrze­śnia kam­pa­nia obej­mu­je oso­by prze­by­wa­ją­ce w domach opie­ki i w naj­bliż­szych tygo­dniach zosta­nie roz­sze­rzo­na na wszyst­kich powy­żej 65. roku życia oraz oso­by z cho­ro­ba­mi współistniejącymi.

Szcze­pie­nia w nie­miec­kich lan­dach i Hiszpanii
Więk­szość nie­miec­kich lan­dów zaczę­ła we wrze­śniu ofe­ro­wać szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce szcze­gól­nie wraż­li­wym gru­pom i do koń­ca roku spo­dzie­wa­nych jest ok. 10 mln szcze­pień przy­po­mi­na­ją­cych, z cze­go 3,14 mln jesz­cze w bie­żą­cym mie­sią­cu. Trze­cia daw­ka, lub w przy­pad­ku pre­pa­ra­tu fir­my John­son & John­son dru­ga daw­ka, jest prze­zna­czo­ne dla osób, któ­rych ochro­na poszcze­pien­na się­ga co naj­mniej sze­ściu mie­się­cy wstecz. W cen­trum uwa­gi znaj­du­ją się oso­by star­sze, wyma­ga­ją­ce opie­ki oraz oso­by z osła­bio­nym ukła­dem odpor­no­ścio­wym. Szcze­pie­nie — wyłącz­nie przy uży­ciu szcze­pio­nek firm Pfi­zer-BioN­Tech lub Moder­na — moż­na roz­wa­żyć rów­nież u ozdro­wień­ców, a tak­że u osób, któ­re otrzy­ma­ły jedy­nie pre­pa­ra­ty firm Astra­Ze­ne­ca lub John­son & Johnson.

W Hisz­pa­nii poda­wa­nie trze­ciej daw­ki od 9 wrze­śnia doty­czy oko­ło 100 tys. pacjen­tów z immu­no­su­pre­sją, czy­li hamo­wa­niem pro­ce­su wytwa­rza­nia prze­ciw­ciał i komó­rek odpor­no­ścio­wych. Wśród nich są głów­nie oso­by po prze­szcze­pie orga­nów. Kam­pa­nia może w nie­dłu­giej przy­szło­ści zostać roz­sze­rzo­na o oso­by powy­żej 65. roku życia. Część śro­do­wisk medycz­nych i nauko­wych twier­dzi bowiem, że u więk­szo­ści senio­rów, któ­rzy nie prze­szli infek­cji koro­na­wi­ru­sem, po trzech mie­sią­cach od zakoń­cze­nia szcze­pień wystę­pu­je bar­dzo niski poziom przeciwciał.

Por­tu­ga­lia i Cypr
W Por­tu­ga­lii poda­wa­nie trze­ciej daw­ki roz­po­czę­ło się 13 wrze­śnia. Podob­nie jak w Hisz­pa­nii zaczę­to poda­wać ją oso­bom z immu­no­su­pre­sją. Choć 6 wrze­śnia rząd ogło­sił, że odstą­pił od zamia­ru poda­wa­nia trze­ciej daw­ki całej doro­słej popu­la­cji, zastrzegł, że roz­wa­ży poda­wa­nie jej w przy­pad­ku nie­któ­rych grup (np. cho­rych na nowo­two­ry, HIV, a tak­że pacjen­tów po przeszczepach).

Na Cyprze szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce roz­po­czę­to 3 wrze­śnia. W tej chwi­li szcze­pio­ne są oso­by powy­żej 65. roku życia, medy­cy, rezy­den­ci i per­so­nel domów opie­ki oraz oso­by w trak­cie lecze­nia immu­no­su­pre­syj­ne­go oraz z defi­cy­tem odpor­no­ści. Pro­gram szcze­pie­nia trze­cią daw­ką obej­mu­je oso­by, któ­re dru­gą daw­kę otrzy­ma­ły co naj­mniej sześć mie­się­cy wcze­śniej, i zosta­ły zaszcze­pio­ne pre­pa­ra­ta­mi firm Pfi­zer-BioN­Tech, Moder­na i AstraZeneca.

Trze­cia daw­ka dla osób powy­żej 60 roku życia
Oby­wa­te­le Gre­cji trze­cia daw­kę mogą otrzy­mać od 14 wrze­śnia. Obec­nie są to oso­by powy­żej 60. roku życia, prze­by­wa­ją­ce w domach opie­ki oraz oso­by o osła­bio­nym ukła­dzie odpornościowym.

Od 20 wrze­śnia ma być moż­li­wa reje­stra­cja do szcze­pień daw­ką przy­po­mi­na­ją­cą w Cze­chach. Warun­kiem jest upły­nię­cie 8 mie­się­cy od przy­ję­cia dru­giej daw­ki. Poda­nie trze­ciej daw­ki zale­ca­ne jest u osób powy­żej 60 roku życia i pierw­szeń­stwo będą mia­ły gru­py pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka oraz nie­któ­re gru­py zawodowe.

Z kolei na Sło­wa­cji 13 wrze­śnia uka­za­ło się roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­ją­ce szcze­pie­nia trze­cią daw­ką, ale bra­ku­je prze­pi­sów wyko­naw­czych i nie wia­do­mo, kie­dy te szcze­pie­nia się roz­pocz­ną. Pierw­si dodat­ko­wą daw­kę mają dostać pra­cow­ni­cy ochro­ny zdro­wia, następ­nie pacjen­ci z obni­żo­ną odpor­no­ścią, pen­sjo­na­riu­sze i pra­cow­ni­cy domów pomo­cy spo­łecz­nej, pra­cow­ni­cy szkol­nic­twa oraz oso­by powy­żej 60. roku życia.

W Fin­lan­dii trze­cia daw­ka szcze­pion­ki ma być w pierw­szej kolej­no­ści poda­na oso­bom z grup ryzy­ka, tj. z osła­bio­nym ukła­dem odpor­no­ścio­wym i praw­do­po­dob­nie nastą­pi to w cią­gu naj­bliż­szych tygodni.

Szwe­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia i Irlandia
Szwedz­ki Urząd Zdro­wia Publicz­ne­go już latem poin­for­mo­wał, że koniecz­na będzie trze­cia daw­ka szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19, nie spre­cy­zo­wa­no nato­miast, kie­dy to nastą­pi. Według głów­ne­go epi­de­mio­lo­ga kra­ju Ander­sa Tegnel­la kon­kret­na decy­zja nastą­pi po ana­li­zie wyni­ków badań: po jakim cza­sie zaszcze­pio­ne oso­by tra­cą prze­ciw­cia­ła. Na razie zde­cy­do­wa­no o zaofe­ro­wa­niu trze­ciej daw­ki jedy­nie oso­bom z obni­żo­ną odpor­no­ścią, cięż­ko cho­rym pacjen­tom, któ­rzy wyma­ga­ją dializ.
W przy­szłym tygo­dniu w Wiel­kiej Bry­ta­nii zacznie się poda­wa­nie trze­ciej daw­ki. Będzie ona ofe­ro­wa­na ok. 30 mln osób — wszyst­kim powy­żej 50. roku życia, oso­bom poni­żej tego wie­ku, któ­re mają scho­rze­nia zwięk­sza­ją­ce ryzy­ko, oraz pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia i opie­ki spo­łecz­nej, któ­rzy mają bez­po­śred­ni kon­takt z pacjen­ta­mi i pensjonariuszami.

Rów­nież wła­dze Irlan­dii zapo­wie­dzia­ły trze­cią daw­kę dla pen­sjo­na­riu­szy ośrod­ków opie­ki powy­żej 65. roku życia oraz wszyst­kich osób w wie­ku 80 lat i star­szym. By kwa­li­fi­ko­wać się do dodat­ko­we­go szcze­pie­nia, od poprzed­nie­go musi upły­nąć co naj­mniej sześć miesięcy.

Gdy nie­któ­re kra­je zaczę­ły poda­wać daw­ki przy­po­mi­na­ją­ce, Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) zaape­lo­wa­ła o wstrzy­ma­nie się z poda­wa­niem trze­ciej daw­ki z oba­wy o wyczer­pa­nie się zapa­sów szcze­pio­nek, kie­dy milio­ny osób w bied­niej­szych kra­jach nie zosta­ły jesz­cze zaszcze­pio­ne pierw­szą dawką.

za pap