Od 18 paź­dzier­ni­ka pocią­giem GO będzie moż­na doje­chać do Lon­don. Mini­ster Trans­por­tu Onta­rio, Caro­li­ne Mul­ro­ney, ma to ofi­cjal­nie potwier­dzić w przy­szłą środę.

Pocią­gi mają kur­so­wać w dni robo­cze. Zapla­no­wa­no jeden kurs z Lon­don w godzi­nach poran­nych i jeden powrot­ny póź­nym wie­czo­rem. Pociąg ma się zatrzy­my­wać w Strat­ford i St. Marys. Ma to być pierw­sza faza wdro­że­nia prze­dłu­żo­ne­go połą­cze­nia. W zależ­no­ści od zain­te­re­so­wa­nia pasa­że­rów­bę­dą doda­wa­ne kolej­ne kursy.

GO Trans­it obec­nie dojeż­dża na zachód od Toron­to do Kit­che­ner. Mini­ster Mul­ro­ney przy­zna­ła, że wie­le wysił­ku w prze­dłu­że­nie linii wło­żył bur­mistrz Lon­don, Ed Hol­der, któ­ry był prze­wod­ni­czą­cym gru­py robo­czej zaj­mu­ją­cej się trans­por­tem w połu­dnio­wo-zachod­nim Onta­rio, skła­da­ją­cej się głów­nie z przed­sta­wi­cie­li władz lokalnych.

REKLAMA

Podróż pocią­giem GO z Lon­don do sta­cji Union w Toron­to ma trwać oko­ło czte­rech godzin. Do Kit­che­ner jedzie się dwie godzi­ny. Via Rail zgo­dzi­ło się uży­czyć pro­win­cji swo­ich sta­cji, CN nato­miast wpu­ści pocią­gi GO na swo­je tory.

Przed­się­wzie­cie trak­to­wa­ne jest jako pro­jekt pilo­ta­żo­wy. Jego koszt rząd sza­cu­je na 2,5 milio­na dola­rów rocz­nie. Metro­linx sza­cu­je, że każ­de­go roku z połą­czeń do Lon­don, St. Marys i Strat­ford sko­rzy­sta 25 000 nowych pasażerów.