W Mel­bo­ur­ne w Austra­lii wybu­chły w sobo­tę star­cia z poli­cją po tym, jak tłum pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko blo­ka­dzie doma­gał się zakoń­cze­nia dra­koń­skich restrykcji.

Pro­te­stu­ją­cy poja­wi­li się w sobo­tę rano na przed­mie­ściach Mel­bo­ur­ne w Rich­mond, aby potę­pić rzą­do­wą poli­ty­kę lock­dow­nów. Poli­cja pró­bo­wa­ła wcze­śniej wstrzy­mać cały trans­port do Cen­tral Busi­ness District w Mel­bo­ur­ne usta­wia­jąc sze­reg punk­tów kon­tro­l­nych, ale to tyl­ko skło­ni­ło orga­ni­za­to­rów do zmia­ny lokalizacji.

Pro­te­stu­ją­cy rzu­ca­li butel­ka­mi, gdy poli­cja odpo­wie­dzia­ła gazem pie­przo­wym. W pew­nym  momen­cie demon­stran­ci prze­bi­li się przez linię poli­cyj­ną, roz­po­czy­na­jąc bójkę.

Stan Wik­to­ria zła­go­dził ostat­nio ogra­ni­cze­nia obo­wią­zu­ją­ce w Mel­bo­ur­ne, pozwa­la­jąc miesz­kań­com na „socja­li­za­cję lub ćwi­cze­nia” z jed­ną oso­bą z inne­go gospo­dar­stwa domo­we­go do czte­rech godzin, a tak­że spo­tka­nie się mak­sy­mal­nie pię­ciu osób z dwóch róż­nych gospo­darstw domo­wych – pod warun­kiem, że wszyst­kie są w peł­ni zaszcze­pio­ne. Nie­wiel­kie zła­go­dze­nie prze­pi­sów naj­wy­raź­niej jed­nak nie zdo­ła­ło stłu­mić gnie­wu miesz­kań­ców, któ­rzy mają dość blokad.

Mini­ster zdro­wia Vic­to­rii, Mar­tin Foley, zasu­ge­ro­wał, że stan może pozo­stać zamknię­ty do cza­su, gdy 70–80% miesz­kań­ców zosta­nie zaszcze­pio­nych. Do tego cza­su tyl­ko w peł­ni zaszcze­pie­ni będą mogli korzy­stać z pew­nych swo­bód, takich jak pry­wat­ne spo­tka­nia z oso­ba­mi z kil­ku gospo­darstw domo­wych. Do tej pory tyl­ko 42% miesz­kań­ców sta­nu przy­ję­ło dwie daw­ki szcze­pion­ki antycovidowej.

Dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto Austra­lii, Mel­bo­ur­ne, objŁ­te jest obec­nie szó­stą już blo­ka­dą od cza­su roz­po­czę­cia pan­de­mii Covid-19 pod koniec 2019 roku, a miesz­kań­cy muszą pozo­stać w domu, z wyjąt­kiem kil­ku wyjąt­ków doty­czą­cych „nie­zbęd­nej” pra­cy i podró­ży. Blo­ka­dy wywo­ła­ły falę pro­te­stów w całej Austra­lii w tym w innych dużych mia­stach, takich jak Sydney.

Stan Wik­to­rii, któ­re­go sto­li­cą jest Mel­bo­ur­ne, odno­to­wał wzrost licz­by infek­cji. Obec­nie w Wik­to­rii jest nie­wie­le ponad 5000 aktyw­nych przy­pad­ków Covid, z 535 nowy­mi infek­cja­mi zgło­szo­ny­mi w cią­gu ostat­nich 24 godzin.