O kon­dy­cji pol­skie­go naro­du oraz moż­li­wo­ściach popra­wy poło­że­nia Polski
ze Sta­ni­sła­wem Michal­kie­wi­czem roz­ma­wia Andrzej Kumor