W Alber­cie nie­te­sto­wa­ni ale cho­rzy w domach też wcho­dzą do sta­ty­sty­ki cho­rych na covid-19

Masz katar zosta­łeś w domu, a może nie puści­łeś dziec­ka do szko­ły bo cho­re — wszyst­ko wcho­dzi sta­ty­sty­kę covidową.