Sta­ti­stics Cana­da poin­for­mo­wa­ło w pią­tek, że gospo­dar­ka skur­czy­ła się o 0,1 proc. w lip­cu, po 0,6 proc. wzro­ście w czerwcu.

Wstęp­ne sza­cun­ki agen­cji doty­czą­ce lip­co­we­go real­ne­go pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to prze­wi­dy­wa­ły spa­dek o 0,4 pro­cent i to pomi­mo zła­go­dze­nia ogra­ni­czeń doty­czą­cych zdro­wia publicznego.

Spad­ki w sek­to­rach, takich jak rol­nic­two i pro­duk­cja, z nawiąz­ką zrów­no­wa­ży­ły ​​wszel­kie zyski.

Pro­duk­cja roślin­na, z wyjąt­kiem kono­pi, była na naj­niż­szym pozio­mie od listo­pa­da 2007 r. z powo­du suszy, któ­ra według sta­ty­styk Kana­dy zaszko­dzi­ła pro­duk­cji psze­ni­cy, rze­pa­ku i innych zbóż.

Pro­duk­cja spa­dła w lip­cu o 1,1 proc., pod­czas gdy sek­tor budow­la­ny spadł o 0,9 proc.

Sta­ti­stics Cana­da poda­ło, że cał­ko­wi­ta aktyw­ność gospo­dar­cza w lip­cu była o oko­ło dwa pro­cent poni­żej pozio­mu sprzed pan­de­mii odno­to­wa­ne­go w lutym 2020 roku.

Wstęp­ne sza­cun­ki agen­cji za sier­pień suge­ru­ją wzrost o 0,7 pro­cent w mie­sią­cu, co ozna­cza­ło­by, że cał­ko­wi­ta aktyw­ność gospo­dar­cza była­by o oko­ło jeden pro­cent poni­żej pozio­mu sprzed pan­de­mii. Dane o PKB za sier­pień będą zna­ne pod koniec miesiąca.