Pierw­sza wysta­wa numi­zma­tycz­na od oko­ło dwóch lat, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Klub Numi­zma­tycz­ny TROYAK. Na głów­ną salę mogły wejść TYLKO oso­by podwój­nie zaszczepione.
Tak dia­beł wywi­ja jak chce. Naro­dzie chrze­ści­jań­ski, Naro­dzie sło­wiań­ski — prze­budź się.

Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Pił­sud­skie­go “ Orzeł Strze­lec­ki “ w Kanadzie

Grze­gorz Waśniewski

reklama