Po 30 listo­pa­da Otta­wa zabro­ni wszyst­kim nie­zasz­cze­pio­nym oso­bom opusz­cza­nia Kanady
Pasa­że­ro­wie lot­ni­czy, któ­rzy nie otrzy­ma­li dwóch  dawek szcze­pion­ki, nie będą mogli wejść na kana­dyj­skie lot­ni­sko czy­ta­my na stro­nie radio-canada

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830094/avion-trudeau-covid-canada-interdiction-voyage

Do tej pory linie lot­ni­cze spo­dzie­wa­ły się obo­wiąz­ko­wych szcze­pień dla wszyst­kich pasa­że­rów, na liniach kra­jo­wych. Zasa­da ta będzie obo­wią­zy­wać od 30 października.

Ale rząd fede­ral­ny poszedł dalej

Od tej jesie­ni nikt nie będzie mógł opu­ścić Kana­dy bez zaszczepienia.

Wymo­gi doty­czą­ce szcze­pień będą mia­ły zasto­so­wa­nie do wszyst­kich podróż­nych w wie­ku 12 lat i star­szych, któ­rzy są pasa­że­ra­mi lot­ni­czy­mi na lotach kra­jo­wych  lub mię­dzy­na­ro­do­wych odla­tu­ją­cych z kana­dyj­skie­go lotniska.

W wymia­nie e‑maili Depar­ta­ment Trans­por­tu potwier­dził Radio-Cana­da, że ​​ten wymóg rze­czy­wi­ście doty­czy wszyst­kich podróż­nych, nie tyl­ko oby­wa­te­li Kana­dy, któ­rzy chcie­li­by opu­ścić kraj z kana­dyj­skich lotnisk .

Popro­si­my ope­ra­to­rów, aby okre­śli­li, jak naj­le­piej wyko­rzy­stać odpo­wied­nie narzę­dzia do wdro­że­nia tych wyma­gań dla podróżnych.

Obec­nie ist­nie­ją już prze­pi­sy i roz­le­głe ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce podróż­nych wjeż­dża­ją­cych do Kana­dy z zagra­ni­cy , mówi Sara John­ston, rzecz­nik Depar­ta­men­tu Trans­por­tu. Od począt­ku wrze­śnia do Kana­dy mogą wjeż­dżać tyl­ko odpo­wied­nio zaszcze­pie­ni tury­ści. Jed­nak pra­cow­ni­cy tym­cza­so­wi i stu­den­ci zagra­nicz­ni, któ­rzy nie mają dwóch dawek szcze­pio­nek uzna­nych przez wła­dze kana­dyj­skie, mają pra­wo przy­być, choć pod­le­ga­ją bada­niom prze­sie­wo­wym i 14-dnio­wej kwarantannie.

Gdy tyl­ko nowe roz­po­rzą­dze­nie wej­dzie w życie, ci ostat­ni mogą nie być w sta­nie opu­ścić Kanady.

Okres przej­ścio­wy do 30 listo­pa­da pozwo­li na podró­żo­wa­nie bez szcze­pie­nia, pod warun­kiem przed­sta­wie­nia nega­tyw­ne­go testu mole­ku­lar­ne­go na COVID-19 prze­pro­wa­dzo­ne­go w cią­gu 72 godzin przed podróżą.

Ta ini­cja­ty­wa fede­ral­na budzi nie­po­kój wśród zagra­nicz­nych stu­den­tów i pra­cow­ni­ków tym­cza­so­wych, któ­rzy nie są odpo­wied­nio zaszcze­pie­ni. Oba­wia­ją się, że nie będą mogli wró­cić do domu, gdy wyga­śnie ich pra­wo jaz­dy lub w przy­pad­ku nagłej potrze­by rodzinnej.

Élo­die Duqu­éro­ix mówi, że jest zdez­o­rien­to­wa­na od cza­su ogło­sze­nia tego przez rząd Tru­de­au. Jestem nie­spo­koj­na, zestre­so­wa­na. Czu­ję się w Kana­dzie jak w więzieniu

Pocho­dzi z Fran­cji, od 2019 roku miesz­ka w Kana­dzie wraz z mał­żon­kiem i dwój­ką dzie­ci. Obec­nie kar­mi pier­sią, woli pocze­kać z zaszcze­pie­niem.  Trud­no jest jej zro­zu­mieć, że Otta­wa chce unie­moż­li­wić obco­kra­jow­com opusz­cza­nie jej terytorium.

Czy musi­my w pośpie­chu sprze­dać dom i wyje­chać? To wprost sta­wia pod zna­kiem zapy­ta­nia nasze pla­ny życio­we w Kana­dzie! Są tacy, któ­rzy nie są zaszcze­pie­ni z wła­sne­go wybo­ru, ale nie może­my zapo­mi­nać o tych, któ­rzy otrzy­ma­li szcze­pion­kę nie­uzna­wa­ną przez wła­dze kana­dyj­skie i któ­rzy czu­ją się uwię­zie­ni przez te nowe prze­pi­sy dodaje

Na przy­kład Ali Kit­chlew jest oby­wa­te­lem Kana­dy, któ­ry miesz­ka w Duba­ju i otrzy­mał daw­ki szcze­pio­nek nie­uzna­wa­nych przez Kana­dę, Sino­pharm i Sino­vac. Oba­wiam się, że nie pozwo­lę mi wyje­chać z kra­ju, jeśli kie­dy­kol­wiek przy­ja­dę do rodzi­ny –  skar­ży się.

Ale czy to jest legal­ne? Czy może­my unie­moż­li­wić cudzo­ziem­co­wi miesz­ka­ją­ce­mu w Kana­dzie powrót do domu? Tak, mówi Me Fra­nço­is Crépe­au, eks­pert pra­wa mię­dzy­na­ro­do­we­go, ale tyl­ko pod pew­ny­mi warun­ka­mi. Śro­dek ten sta­no­wi ogra­ni­cze­nie wol­no­ści osób, przy­zna­je pro­fe­sor McGill Uni­ver­si­ty. To w Powszech­nej Dekla­ra­cji Praw Czło­wie­ka każ­dy ma pra­wo opu­ścić dowol­ny kraj, w tym swój wła­sny. Praw­dzi­wym pyta­niem, mówi praw­nik, będzie wyka­za­nie, czy to ogra­ni­cze­nie jest uza­sad­nio­ne i roz­sąd­ne w wol­nym i demo­kra­tycz­nym spo­łe­czeń­stwie. Czy to nor­mal­ne, że sto­su­je się ten śro­dek do Kana­dyj­czy­ków i obco­kra­jow­ców? Czy prze­no­sze­nie COVID-19 w trans­por­cie lot­ni­czym jest wystar­cza­ją­co waż­ne, aby unie­moż­li­wić nie­zasz­cze­pio­nym latanie?

Praw­nik jest prze­ko­na­ny, że śro­dek ten zosta­nie bar­dzo szyb­ko zaskar­żo­ny w sądzie. Ale według nie­go rząd może odnieść sukces.

Jeśli wyka­że­my, że jest sku­tecz­ny w wal­ce z pan­de­mią, nie widzę pro­ble­mu praw­ne­go z tym środkiem.

Linie lot­ni­cze skar­żą się tym­cza­sem, że po raz kolej­ny wyda­je się  nowe dyrek­ty­wy, nie poda­jąc nam żad­nych szcze­gó­łów. dzow­ni­my do Health Cana­da i Trans­port Cana­da i nie mamy odpo­wie­dzi. To cha­os. — skar­żą się.