Onta­rio uru­cho­mi­ło apli­ka­cję do wery­fi­ka­cji zaświad­czeń o zaszcze­pie­niu. Moż­na ją było ścią­gnąć już w czwar­tek, a rząd ofi­cjal­nie ogło­sił począ­tek wdra­ża­nia nowe­go narzę­dzia w pią­tek. Rzecz­nik pra­so­wy pre­mie­ra Douga For­da powie­dział, że zde­cy­do­wa­no się na wyprze­dze­nie, żeby takie pod­mio­ty jak przed­się­bior­cy i orga­ni­za­cje mogły ją pobrać wcze­śniej i od piąt­ku nor­mal­nie zacząć używać.

Oso­by indy­wi­du­al­ne nie potrze­bu­ją aplikacji.

Apli­ka­cja Veri­fy Onta­rio jest dostęp­na w Apple App Sto­re i Google Play.

Może się wkrót­ce oka­zać, że wymóg kon­tro­li cer­ty­fi­ka­tów szcze­pion­ko­wych zosta­nie osta­tecz­nie zamie­nio­ny na pro­gram dowol­ny. Rząd opra­co­wu­je stra­te­gię postę­po­wa­nia po trze­cim eta­pie zno­sze­nia obostrzeń sani­tar­nych i szy­ku­je nowe wytycz­ne dla przed­się­bior­ców. Źró­dła zna­ją­ce rzą­do­we zamia­ry poda­ją, że ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce licz­by osób mają być znie­sio­ne dla przed­się­biorstw, któ­re będą wyma­gać cer­ty­fi­ka­tów szczepiennych.