Wio­sną w Mis­sis­sau­dze poja­wi­ły się foto­ra­da­ry, a teraz jesie­nią mają być zain­sta­lo­wa­ne dodat­ko­we foto­pu­łap­ki na kie­row­ców. Pro­gram Auto­ma­ted Spe­ed Enfor­ce­ment (ASE) według pier­wot­ne­go pla­nu miał być wdra­ża­ny od wrze­śnia 2020 roku, ale wszyst­ko prze­su­nę­ło się ze wzglę­du na pan­de­mię. Osta­tecz­nie do koń­ca bie­żą­ce­go roku pręd­kość mają kon­tro­lo­wać 22 fotoradary.

Dwa pierw­sze dzia­ła­ły od 5 lip­ca w rejo­nach Mal­ton i Erin Mills. 3 sie­pr­nia zosta­ły przeniesione.

Według pro­gnoz urzęd­ni­ków ratu­sza z 2020 roku 22 foto­ra­da­ry mają rocz­nie gene­ro­wać 160 000 man­da­tów. Dwa pierw­sze foto­ra­da­ry w okre­sie od 5 lip­ca do pierw­sze­go tygo­dnia sierp­nia przy­ła­pa­ły 495 kie­row­ców na łama­niu przepisów.

Reklama

Foto­ra­da­ry dzia­ła­ją w nastę­pu­ją­cych lokalizacjach:

 • Cedar Cre­ek Dri­ve, mię­dzy Run­ning­bro­ok Dri­ve i Lexi­con Dri­ve w Ward 3;
 • Old Der­ry Road, mię­dzy Second Line West i Gooder­ham Esta­te Boule­vard w Ward 11;
 • Mid­dle­bu­ry Dri­ve, mię­dzy Tho­mas Stre­et i Din­ning Court w Ward 9.

Foto­ra­da­ry, któ­re zosta­ną uru­cho­mio­ne wkrótce:

 • Camil­la Road, mię­dzy Queen­sway i Cher­ry Post Dri­ve w Ward 7;
 • Church Stre­et, mię­dzy Main Stre­et i 230 metres south of Old Pine Stre­et w Ward 11;
 • Clark­son Road South, mię­dzy Mate­na Ave­nue i Sun­ning­da­le Bend w Ward 2;
 • Cliff Road, mię­dzy Rudar Road i Abruz Boule­vard w Ward 7;
 • Colo­nial Dri­ve, mię­dzy Gar­th­wo­od Road i Orle­ans Road w Ward 8;
 • Coun­cil Ring Road, mię­dzy Glen Erin Dri­ve i South Mil­l­way w Ward 8;
 • Dar­cel Ave­nue, mię­dzy Wren­wo­od Cre­scent i Bran­don Gate Dri­ve w Ward 5;
 • Dun­ca­irn Dri­ve, mię­dzy Snow­bird Court i Glen Erin Dri­ve w Ward 9;
 • Fairview Dri­ve, mię­dzy Heri­ta­ge Hills i Hol­ly­mo­unt Dri­ve w Ward 5;
 • Fal­ling­bro­ok Dri­ve, mię­dzy Dre­am Crest Road i Sher­wo­od Mills Boule­vard w Ward 6;
 • Kel­ly Road, mię­dzy Tru­scott Dri­ve i Bro­okhurst Road w Ward 2;
 • Lis­gar Dri­ve, mię­dzy Forest Bluff Cre­scent i Osprey Boule­vard w Ward 10;
 • Mine­ola Road East, mię­dzy Huron­ta­rio Stre­et i Cross­field Bend w Ward 1;
 • Mis­sis­sau­ga Val­ley Boule­vard, mię­dzy Cen­tral Par­kway i Hyacin­the Boule­vard w Ward 4;
 • Pony­tra­il Dri­ve, mię­dzy Field­ga­te Dri­ve i Silver­pla­ins Dri­ve w Ward 3;
 • Queen­ston Dri­ve, mię­dzy Ash­croft Cre­scent i Fel­l­mo­re Dri­ve w Ward 6;
 • Rose­hurst Dri­ve, mię­dzy Ter­ra­gar Boule­vard i Dens­bu­ry Dri­ve w Ward 10;
 • Run­ning­bro­ok Dri­ve, mię­dzy Autumn Harvest Dri­ve i River­spray Cre­scent w Ward 3;
 • Sher­way Dri­ve, mię­dzy Safe­way Cre­scent i Deni­se Road w Ward 1;
 • Silver Cre­ek Boule­vard, mię­dzy Mis­sis­sau­ga Val­ley Boule­vard i Gwen­da­le Cre­scent w Ward 4;
 • Swin­bor­ne Dri­ve, mię­dzy Ban­croft Dri­ve i Douguy Boule­vard w Ward 11;

Foto­ra­da­ry nieaktywne:

 • Mor­ning Star Dri­ve, mię­dzy Lan­ca­ster Ave­nue i Nether­wo­od Road w Ward 5;
 • Saw­mill Val­ley Dri­ve, mię­dzy Fol­kway Dri­ve i Gro­sve­nor Pla­ce w Ward 8;
 • Mis­sis­sau­ga Val­ley Boule­vard, mię­dzy Vol­ta­rie Cre­scent i Silver Cre­ek Boule­vard w Ward 4;
 • Whi­te­horn Ave­nue, mię­dzy Weir Cha­se i Pic­kwick Dri­ve w Ward 6.