Metro­linx był przy­go­to­wa­ny na odwo­ła­nie pew­nej licz­by kur­sów auto­bu­sów GO w ponie­dzia­łek z powo­du nie­zasz­cze­pie­nia kie­row­ców. 1 listo­pa­da zaczę­ły obo­wią­zy­wać nowe zasa­dy Metro­link­su, zgod­nie z któ­ry­mi nie­zasz­cze­pio­ny per­so­nel, któ­ry nie przed­sta­wi zwol­nie­nia lekar­skie­go ze szcze­pie­nia, jest auto­ma­tycz­nie kie­ro­wa­ny na bez­płat­ne zwolnienie.

Do 29 paź­dzier­ni­ka 97,1 proc. z 4600 pra­cow­ni­ków Metro­link­su wypeł­ni­ło oświad­cze­nia o szcze­pie­niu. 95,4 proc. z nich było w peł­ni zaszcze­pio­nych. W nie­dzie­lę rzecz­nik pra­so­wy agen­cji mówił, że bez­płat­ne zwol­nie­nia gro­żą 2–3 proc. pra­cow­ni­ków, więc jest to sto­sun­ko­wo nie­wiel­ka licz­ba, ale wystar­cza­ją­ca, by wpły­nąć na roz­kła­dy jazdy.

Metro­linx zapo­wie­dział, że od 1 listo­pa­da ska­su­je 6 proc. z reali­zo­wa­nych 1417 prze­jaz­dów auto­bu­so­wych. Rzecz­nik pra­so­wy agen­cji powie­dział tyl­ko, że odwo­ła­ne kur­sy będą rów­no­mier­nie roz­ło­żo­ne w Gre­ater Toron­to i Hamil­ton Area, tak by żad­na kon­kret­na gru­pa podróż­nych nie była szcze­gól­nie poszkodowana.

reklama