Świa­to­wi lide­rzy śmie­ją się z Bide­na po tym, jak Boris John­son musiał przy­po­mnieć pre­zy­den­to­wi USA o czymś, co wła­śnie się wydarzyło

Sky News opu­bli­ko­wał klip w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, w któ­rym John­son przed­sta­wia świa­to­wych lide­rów, któ­rzy wła­śnie dołą­czy­li do wyda­rze­nia. W kli­pie John­son przed­sta­wił pre­zy­den­ta Repu­bli­ki Połu­dnio­wej Afry­ki Cyri­la Rama­pho­sę, któ­ry był jedy­nym czar­no­skó­rym przy­wód­cą w sali,

„… aby powie­dzieć, jak bar­dzo cie­szę się, że mogę powi­tać tych, któ­rzy wła­śnie do nas dołą­czy­li w dość spek­ta­ku­lar­ną pogo­dę” – powie­dział John­son. „Wraz z nimi pre­mier Modi, pre­zy­dent Rama­pho­sa, pre­zy­dent Moon…”

– I pre­zy­dent RPA – wtrą­cił Biden.

„I pre­zy­dent RPA, jak powie­dzia­łem na począt­ku”, odpo­wie­dział Johnson.

„Och, tak?” – zapy­tał Biden.

Pokój wybuch­nął śmiechem.

Nie był to jedy­ny moment pod­czas G7, w któ­rym Biden wyda­wał się wal­czyć o zacho­wa­nie toku myśle­nia,   wie­lo­krot­nie odwo­ły­wał się do Libii.

Biden powie­dział [pod­kre­śle­nie dodane]:

I tak dużo się dzie­je, gdzie może­my współ­pra­co­wać z Rosją. Na przy­kład w Libii powin­ni­śmy   zapew­nić pomoc żyw­no­ścio­wą i eko­no­micz­ną — mam na myśli nie­zbęd­ną pomoc lud­no­ści, któ­ra jest w poważ­nych tarapatach.

Myślę, że będę się bar­dzo sta­rał — trud­no — tak jest — a przy oka­zji są miej­sca, w któ­rych — nie powi­nie­nem zaczy­nać tutaj publicz­nych nego­cja­cji. Ale pozwól­cie, że powiem to w ten spo­sób: Rosja zaan­ga­żo­wa­ła się w dzia­ła­nia, któ­re są — wie­rzy­my, że są sprzecz­ne z nor­ma­mi międzynarodowymi,

I, na przy­kład, odbu­do­wa – Syrii, Libii, – wie­cie , to jest – oni tam są. I tak dłu­go, jak są tam bez moż­li­wo­ści zapro­wa­dze­nia porząd­ku w — w regio­nie, a nie da się tego zro­bić bar­dzo dobrze bez zaspo­ko­je­nia pod­sta­wo­wych potrzeb eko­no­micz­nych ludzi.

Repor­ter­ka Blo­om­berg News Jen­ni­fer Jacobs napi­sa­ła na Twit­te­rze, że dorad­cy powie­dzie­li jej, że Biden miał na myśli Syrię a nie Libię

za Daily wIRE