Kon­ty­nu­acja tema­tu z poprzed­nie­go numeru

Jakie docho­dy roz­li­cza się w roku śmierci? 

Zasad­ni­czo wszyst­ko to samo, co nor­mal­nie z wyjąt­kiem wspo­mnia­ne­go we wcze­śniej­szym arty­ku­le Capi­tal Gain oraz koniecz­ność poka­za­nia wszyst­kich oszczęd­no­ści na pla­nach eme­ry­tal­nych, jako jed­no­ra­zo­we­go docho­du. Jedy­nie czy­sta gotów­ka nie pod­le­ga opodatkowaniu.

reklama

Nic wiec dziw­ne­go ze sto­pa podat­ko­wa w przy­pad­ku zmar­łe­go czę­sto docho­dzi do 50%.
Dla przy­kła­du – Adam Kto, lat 78, wdo­wiec, zmarł w roku 2021. W swo­im testa­men­cie cały doby­tek prze­ka­zał jedy­nej cór­ce. Na dzień śmier­ci Adam posia­dał dom o war­to­ści $1,000,000 cot­ta­ge o war­to­ści $900,000 (kupio­ny 40 lat temu za $40,000), miał odło­żo­ne $180,000 na RIFF (oszczęd­no­ści całe­go życia) oraz dosta­wał eme­ry­tu­rę. W skład zezna­nia Ada­ma wcho­dzi jego regu­lar­ny dochód taki jak pen­sje (tyl­ko $20,000) jak rów­nież kwo­ta z roz­wią­za­nia RIFF – cale $180,000(które Adam odkła­dał przez lata) oraz Capi­tal Gain z domnie­ma­nej sprze­da­ży cot­ta­ge. Pomi­mo że zysk z domnie­ma­nej sprze­da­ży domu rodzin­ne­go (Prin­ci­pal Resi­den­ce) jest pomi­nię­ty, to w sytu­acji Ada­ma poda­tek do zapła­ce­nia w roku śmier­ci będzie wyno­sił oko­ło $320,000!

W roku śmier­ci nastę­pu­ją pew­ne spe­cjal­ne sytu­acje, któ­re war­to wziąć pod uwa­gę ze wzglę­du na to, że mogą poten­cjal­nie obni­żyć nor­mal­nie poważ­ny poda­tek do zapłacenia.

-Po pierw­sze, pew­ne docho­dy są wyłą­czo­ne z opo­dat­ko­wa­nia lub mogą być trak­to­wa­ne w spo­sób ulgo­wy np. dom rodzin­ny (Prin­ci­pal Resi­dan­ce) lub dochód z domnie­ma­nej sprze­da­ży far­my lub udzia­łów nie­któ­rych korporacji.

-Jeże­li oso­ba zmar­ła w momen­cie śmier­ci mia­ła part­ne­ra lub współ­mał­żon­ka, to moż­na prze­nieść posia­dło­ści (jed­na po dru­giej — tak jak wygod­niej) na żyją­ce­go po cenie zaku­pu (ACB) uni­ka­jąc tym­cza­so­wo podat­ku od zysku (capi­tal gain) i kumu­la­cji dochodów.

-Po trze­cie, histo­rycz­ne stra­ty kapi­ta­ło­we( net capi­tal loss), któ­re nor­mal­nie są odpi­sy­wa­ne tyl­ko od capi­tal gain, moż­na odpi­sać w roku śmier­ci (za ten rok lub poprzed­ni), jako nor­mal­ne stra­ty, tym samym zmniej­sza­jąc dochód do opodatkowania

-Po czwar­te pew­ne docho­dy moż­na poda­wać na nie­za­leż­nym zezna­niu podat­ko­wym tzw.” Rights and Things”, co powo­du­je dublo­wa­nie ulg podat­ko­wych i zmniej­sze­nie bazy i sto­py podatkowej.

-W przy­pad­ku okre­śle­nia ceny ryn­ko­wej (FMV) posia­dło­ści (i prze­waż­nie zapła­ce­nia od tego pokaź­ne­go podat­ku) nastę­pu­je swo­iste­go rodza­ju życio­wa ela­stycz­ność wyce­ny ( w gra­ni­cach roz­sąd­ku) zmniej­sza­ją­ca poda­tek zmarłego.

-W przy­pad­ku zmar­łych poda­tek do zapła­ce­nia moż­na roz­ło­żyć przy odpo­wied­nim udo­ku­men­to­wa­niu aż na 10 lat.

- W przy­pad­ku, gdy zmar­ły przed śmier­cią zade­kla­ro­wał się, jako non resi­dent jego posia­dło­ści są opo­dat­ko­wa­nie według innych prze­pi­sów, któ­re mogą się oka­zać o wie­le bar­dziej libe­ral­ne. Każ­da sytu­acja jest inna I pole­ga na roze­zna­niu w gąsz­czu prze­pi­sów I indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia do sprawy.

Pyta­nie – czy poda­tek był­by taki sam gdy­by Adam prze­ka­zał cot­ta­ge rok przed śmier­cią?. Ponie­waż docho­dy były­by roz­bi­te na dwa lata łącz­ny poda­tek był­by oko­ło $30,000 mniej­szy — ale w życiu takie sce­na­riu­sze trze­ba ostroż­nie roz­pa­try­wać, bo jest mnó­stwo zmien­nych.…. Jak to w życiu.

Jeśli masz pyta­nia zwią­za­ne z niniej­szym tema­tem wyślij e‑mail pod bloor@filetax.ca W przy­szłych arty­ku­łach roz­wi­nie­my ten temat i odpo­wie­my na pań­stwa pytania.

Jacek Suli­mier­ski


Zmar­li muszą zapła­cić poda­tek w roku zgonu