Czer­wo­ny SUV, któ­ry praw­do­po­dob­nie poru­szał się z pręd­ko­ścią oko­ło 40 mil na godzi­nę, ude­rzył w dzie­siąt­ki ludzi w  Wau­ke­sha.   Męż­czy­zna, któ­ry wje­chał SUV-em w tłum ludzi uczest­ni­czą­cych  w bożo­na­ro­dze­nio­wej para­dzie  „umyśl­nie prze­je­chał” przez tłum.

Sze­ścio­ro dzie­ci jest w sta­nie kry­tycz­nym, pię­cio­ro dzie­ci zgi­nę­ło, 40 osób zosta­ło ran­nych. Jak mówi­li świad­ko­wie na miej­scu zda­rze­nia wszę­dzie wala­ły się buci­ki i czap­ki z pomponami

Aresz­to­wa­ny  Dar­rell Bro­oks kil­ka dni wcze­śniej wyszedł za kau­cją 1000 dol. z aresz­tu hrab­stwa Mil­wau­kee . Biu­ro pro­ku­ra­to­ra okrę­go­we­go hrab­stwa Mil­wau­kee poin­for­mo­wa­ło, że prze­pro­wa­dza wewnętrz­ną ana­li­zę decy­zji o zwol­nie­niu go za tak „nie­od­po­wied­nio niską” kaucją.

Dzie­się­cio­ro dzie­ci  znaj­du­je się na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii — sześć w sta­nie kry­tycz­nym, trzy  poważ­nym, a jed­no  „zado­wa­la­ją­cym”. Szef poli­cji Dan Thomp­son powie­dział, że jeden  funk­cjo­na­riusz ostrze­lał zbli­ża­ją­cy się pojazd, pró­bu­jąc go zatrzy­mać, gdy prze­bił się przez bariery.

Nikt nie został ran­ny od strza­łów policji.

„Wszę­dzie były pom­po­ny, buty i roz­la­na gorą­ca cze­ko­la­da” – powie­dział jeden ze świadków.