W pro­gra­mie Śnia­da­nie Ryma­now­skie­go roz­ma­wia­no w nie­dzie­lę m.in. o pro­jek­cie posłów PiS, któ­ry zakła­da że pra­co­daw­ca będzie miał pra­wo zwe­ry­fi­ko­wać, czy pra­cow­nik jest zaszcze­pio­ny prze­ciw COVID-19.

- Pol­scy przed­się­bior­cy nie doma­ga­ją się segre­ga­cji. PiS jest pod pre­sją pew­nych “glo­ba­li­stycz­nych krę­gów” — uwa­ża Krzysz­tof Bosak (Kon­fe­de­ra­cja). Zapy­ta­ny, co przez to rozu­mie, przy­po­mniał, że “ostat­nio mini­ster Nie­dziel­ski kon­sul­to­wał się z prof. Fau­cim, któ­ry jest archi­tek­tem covi­do­we­go zamor­dy­zmu w USA”. — Po co pol­ski mini­ster kon­sul­tu­je się z kon­tro­wer­syj­nym dorad­cą Bide­na, zła­pa­nym na mani­pu­la­cjach i nie­ma­ją­cym nic wspól­ne­go z kon­ser­wa­ty­zmem i kato­li­cy­zmem — wskazał.

- Nie daj­my sobie wmó­wić, że cho­dzi tu o bez­pie­czeń­stwo. Wyraź­nie widać, że te wszyst­kie spo­so­by nie pozwo­li­ły w żad­nym pań­stwie opa­no­wać pan­de­mii. Licz­by zacho­ro­wań, mimo sto­so­wa­nia tych wszyst­kich metod, są wyż­sze niż rok temu, kie­dy ich nie sto­so­wa­no — dodał poseł Konfederacji.

Co cie­ka­we, w dys­ku­sję włą­czył się  pre­zy­denc­ki dorad­ca prof. Andrzej Zyber­to­wicz. Mówiąc o zgło­szo­nym przez posłów PiS pro­jek­cie i ewen­tu­al­nym popar­ciu Andrze­ja Dudy, stwier­dził, że “pre­zy­dent musi zapo­znać się ze szcze­gó­ła­mi, bo cza­sa­mi szcze­gó­ły zmie­nia­ją isto­tę spra­wy”. Odno­sząc się do obo­wiąz­ko­wych szcze­pień, prof. Zyber­to­wicz stwier­dził, że “nie powin­no ich być ze wzglę­du na dłu­go­fa­lo­we kon­se­kwen­cje, któ­re nie są zna­ne”. — Jed­nak powin­ny być jakieś for­my pre­mii dla tych, któ­rzy pod­ję­li ryzy­ko zaszcze­pie­nia się — zasugerował.

Pre­zy­denc­ki dorad­ca nawią­zał tak­że do fali pro­te­stów w zachod­nich kra­jach UE, gdzie wpro­wa­dzo­no obostrze­nia i lock­dow­ny. - Dla­cze­go w tych zachod­nich, boga­tych kra­jach ludzie pro­te­stu­ją? Irlan­dia, któ­ra ma wyso­ki poziom wyszcze­pie­nia, ma tak­że dużo zacho­ro­wań. Ta pan­de­mia ma cią­gle wie­le nie­ja­sno­ści i zaga­dek — dodał.