Cere­mo­nia odsło­nię­cia pomni­ka „Spi­ra­la Zwycięstwa”

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 28 listo­pa­da 2021r. o godzi­nie 12:30 na tere­nie Pol­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze, odbę­dzie się cere­mo­nia odsło­nię­cia pomni­ka „Spi­ra­la Zwy­cię­stwa” – „Spi­ral of Vic­to­ry”. Uro­czy­stość zosta­nie poprze­dzo­na mszą św. o godzi­nie 11 w koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be. Monu­ment dedy­ko­wa­ny jest Boha­te­rom Pol­skich Sił Powietrz­nych, wal­czą­cym pod­czas II woj­ny świa­to­wej u boku RAF w powie­trzu i na zie­mi. Orga­ni­za­to­ra­mi tego przed­się­wzię­cia jest gru­pa dzia­ła­czy polo­nij­nych two­rzą­cych Komi­tet ds. budo­wy pomni­ka oraz Fun­da­cja im. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Mississaudze.
Pomy­sło­daw­ca­mi budo­wy tego wyjąt­ko­we­go miej­sca pamię­ci są zasłu­że­ni wete­ra­ni Jan Gasz­told pre­zy­dent Sto­wa­rzy­sze­nia Lot­ni­ków Pol­skich Skrzy­dło „War­sza­wa”, Bole­sław Fujar­czuk, któ­ry słu­żył jako radio-ope­ra­tor pokła­do­wy w legen­dar­nym Dywi­zjo­nie 303, oraz śp. Puł­kow­nik Mar­ce­li Ostrow­ski, pilot, strze­lec pokła­do­wy 301. Dywi­zjo­nu Bom­bo­we­go Zie­mi Pomorskiej.

Jak pod­kre­śla Bole­sław Fujar­czuk: Jest to nie­zwy­kle waż­ne żeby histo­ria pol­skich boha­te­rów zosta­ła upa­mięt­nio­na na Zie­mi kana­dyj­skiej, gdzie po woj­nie osie­dli­ło się wie­lu uczest­ni­ków bitwy o Anglię mię­dzy inny­mi as lot­nic­twa, pierw­szy dowód­ca Dywi­zjo­nu 303 Zdzi­sław Kra­sno­dęb­ski, czy Bole­sław Orliń­ski pilot i dowód­ca pol­skie­go 305 Dywi­zjo­nu Bom­bo­we­go w Wiel­kiej Bry­ta­nii – mówi weteran.

Auto­ra­mi pro­jek­tu są arty­ści Ania i Woj­tek Biczy­sko. Od począt­ku ich arty­stycz­nym zamie­rze­niem było stwo­rze­nie monu­men­tu, któ­ra odda­wa­ła­by sym­bo­li­kę zma­gań Pola­ków. Jak pod­kre­śla Woj­tek Biczy­sko — Cała for­ma tej rzeź­by ma cha­rak­ter wzno­szą­cej, dyna­micz­nej kom­po­zy­cji. Oglą­da­na z dale­ka repre­zen­tu­je lek­kość lotu i roman­ty­kę wojow­ni­ków powietrz­nych. Kom­po­zy­cja umiesz­czo­na na wyso­ko­ści 13 stóp repre­zen­tu­je wal­kę samo­lo­tów z tam­tych cza­sów – podsumowuje.

reklama

Budo­wa pomni­ka „Spi­ra­la Zwy­cię­stwa” jest moż­li­wa mię­dzy inny­mi dzię­ki finan­so­we­mu wspar­ciu Insty­ty­tu Pamię­ci Naro­do­wej oraz Vete­rans Affa­irs Cana­da, a tak­że dona­cjom zło­żo­nym przez orga­ni­za­cje polo­nij­ne i indy­wi­du­al­nych dar­czyń­ców. W reali­za­cję pro­jek­tu zaan­ga­żo­wa­ła się tak­że fir­ma Cyc­lo­ne Mfg. z Mis­sis­sau­gi. Patro­na­mi hono­ro­wy­mi przed­się­wzię­cia są: Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej, Amba­sa­da Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Otta­wie, Kon­su­lat Gene­ral­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Toron­to, Sto­wa­rzy­sze­nie Wete­ra­nów Armii Pol­skiej w Ame­ry­ce Pla­ców­ka 114 Toron­to, Zwią­zek Pola­ków w Kana­dzie, Sto­wa­rzy­sze­nie Inży­nie­rów Pol­skich w Kana­dzie, Insty­tut Oska­ra Halec­kie­go, Zwią­zek Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go w Kana­dzie, Zwią­zek Naro­do­wy Pol­ski Gmi­na 1, Sto­wa­rzy­sze­nia Lot­ni­ków Pol­skich – 430 Skrzy­dło “War­sza­wa”.

Patro­na­mi medial­ny­mi wyda­rze­nia są mię­dzy inny­mi „Goniec”, Radio 7 i Wiadomości.

Wię­cej infor­ma­cji na temat budo­wy: www.spiralofvictory.com, Face­bo­ok: @spiralofvictory, Twit­ter: @spiralofvictory.

Nata­lia Łabuz Komi­tet ds. budo­wy pomni­ka „Spi­ra­la Zwycięstwa”