Język pol­ski w szko­łach na Litwie z pol­skim języ­kiem naucza­nia wró­ci na listę przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych na matu­rze – poin­for­mo­wa­li w Wil­nie wice­mi­ni­stro­wie edu­ka­cji i nauki oraz spraw zagra­nicz­nych RP, Tomasz Rzym­kow­ski i Szy­mon Szyn­kow­ski vel Sęk, po spo­tka­niu w pią­tek z mini­ster oświa­ty Litwy Jur­gi­tą Sziugżdiniene.

Język pol­ski będzie na matu­rze przed­mio­tem obo­wiąz­ko­wym – zapo­wie­dział Rzym­kow­ski pod­czas spo­tka­nia z pol­ski­mi dziennikarzami.

W 1998 roku egza­min matu­ral­ny z języ­ka pol­skie­go został na Litwie zde­gra­do­wa­ny do sta­tu­su nie­obo­wiąz­ko­we­go egza­mi­nu szkol­ne­go, co wpły­nę­ło na pogor­sze­nie pozio­mu naucza­nia języ­ka ojczy­ste­go w szko­łach pol­skich w tym kra­ju. Od ponad 20 lat Pola­cy na Litwie doma­ga­ją się przy­wró­ce­nia matu­ry z pol­skie­go jako egza­mi­nu obowiązkowego.

reklama

Do tej pory wła­dze Litwy jedy­nie obie­cy­wa­ły uwzględ­nić postu­lat Pola­ków. Pod­pi­sa­ne obec­nie roz­po­rzą­dze­nie jest pierw­szą dekla­ra­cją pisem­ną. Jak zazna­czył Szyn­kow­ski vel Sęk, „decy­zja zapa­dła i jest nieodwracalna”.