Histo­ria para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toron­to się­ga ponad 100 lat. Kie­dyś — zwłasz­cza w okre­sie przed­wo­jen­nym i wojen­nym, tęt­nią­ca życiem, reli­gij­ny­mi spo­łecz­nym Polo­nii, dzi­siaj sta­no­wi pol­ską wyspę w cen­trum mia­sta. O zło­że­nie życzeń popro­si­li­śmy jej pro­bosz­cza, o. Janu­sza Jaje­śnia­ka OMI.