Przy­pad­ko­wy i cha­otycz­ny skrót pro­duk­cji GoniecTv Toron­to z mija­ją­ce­go 2021 roku; wybór tema­tów z kil­ku­set fil­mi­ków — komen­ta­rzy, repor­ta­ży, sku­pia­ją­cych się na spra­wach naszej polo­nij­nej spo­łecz­no­ści osia­dłej w aglo­me­ra­cji torontońskiej.