Mate­usz Mora­wiec­ki w roz­mo­wie z Inte­rią  nie ukry­wa obu­rze­nia z powo­du dzia­łań cen­zor­skich pod­ję­tych przez kor­po­ra­cję Meta i jasno daje do zro­zu­mie­nia, że naj­wyż­sza pora, aby pań­stwa soli­dar­nie sta­nę­ły do wal­ki z prak­ty­ka­mi naj­więk­szych kor­po­ra­cji ws. nie­pła­ce­nia podatków.

Według nie­go zba­no­wa­nie por­ta­lu Kon­fe­de­ra­cji  to jaw­ny przy­kład cen­zu­ry, ude­rza­ją­cy w wol­ność sło­wa w inter­ne­cie oraz pod­sta­wo­we pra­wa demokratyczne.

Mora­wiec­ki uzna­je, iż dzia­ła­nia cyfro­wych gigan­tów wymknę­ły się spod kon­tro­li. Uwa­ża przy tym, że winę za to pono­szą tak­że Sta­ny Zjed­no­czo­ne oraz Unia Euro­pej­ska, któ­re przez lata przy­zwa­la­ły naj­więk­szym kor­po­ra­cjom na zupeł­ną samowolkę.

Reklama

-To nie­bez­piecz­ny trend i jako pań­stwa naro­do­we powin­ni­śmy się temu prze­ciw­sta­wiać z całą mocą – uwa­ża premier.

Poli­tyk PiS twier­dzi tak­że, że sku­tecz­nym spo­so­bem na spo­so­bem na ukró­ce­nie całe­go pro­ce­de­ru jest ude­rze­nie w raje podat­ko­we, skąd naj­bo­gat­sze przed­się­bior­stwa i ludzie wypro­wa­dza­ją swo­je środ­ki, uni­ka­jąc przy tym pła­ce­nia podat­ków. “Ale jakoś nie chcą miesz­kać i posy­łać swo­ich dzie­ci do szko­ły na Ber­mu­dach, na Cyprze czy w innych rajach” – zazna­cza Morawiecki.

-Rząd będzie kon­se­kwent­nie dążyć do tego, aby naj­bo­gat­sze fir­my “nie jecha­ły na gapę”. Aby dawa­ły swój wkład do roz­wo­ju państw, miast i wio­sek, gdzie pro­wa­dzą biz­nes. To będzie dłu­ga dro­ga, dro­ga soli­dar­no­ści. Ale doj­dzie­my do celu. Wygra­my – zapowiada