Per­so­nel szpi­ta­la w Wind­sor w Onta­rio wykrył iwer­mek­ty­nę ukry­tą w plu­szo­wej maskot­ce pacjen­ta z COVID-19.

To wypcha­ne zwie­rzę, z ukry­tą w środ­ku iwer­mek­ty­ną, zosta­ło prze­wie­zio­ne do Szpi­ta­la Regio­nal­ne­go Wind­sor przez pacjen­ta z COVID-19.

David Musyj, dyrek­tor naczel­ny szpi­ta­la, napi­sał, w wewnętrz­nej notat­ce roze­sła­nej do per­so­ne­lu szpi­ta­la w Onta­rio w pią­tek, że doro­sły pacjent przy­niósł wypcha­ne zwie­rzę na oddział inten­syw­nej terapii.

reklama

„Kie­dy pra­cow­nik odbie­rał rze­czy oso­bi­ste pacjen­ta, per­so­nel zauwa­żył roz­cię­cie w plu­szo­wym zwie­rzę­ciu. Wewnątrz znaj­do­wa­ła się iwer­mek­ty­na” – napi­sał Musyj.

Rzecz­nik szpi­ta­la potwier­dził, że notat­ka jest auten­tycz­na i powie­dział, że szpi­tal nie będzie komen­to­wał dalej tej sprawy. ”.

Na począt­ku tego roku Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia stwier­dzi­ła, że ​​dowo­dy na sto­so­wa­nie iwer­mek­ty­ny w lecze­niu pacjen­tów z COVID-19 są „nie­jed­no­znacz­ne” i powin­ny być zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko dla badań kli­nicz­nych, dopó­ki nie będzie dostęp­nych wię­cej danych.

We wrze­śniu dr Was­sim Saad, szef per­so­ne­lu Szpi­ta­la Regio­nal­ne­go w Wind­so­rze, ostrzegł przed sto­so­wa­niem leku w lecze­niu COVID-19.

W notat­ce Musyj pochwa­lił pra­cow­ni­ka za odna­le­zie­nie leku ukry­te­go w plu­sza­ku i wezwał pra­cow­ni­ków do zwra­ca­nia uwa­gi na podej­rza­ne przedmioty.