Mini­mal­na eme­ry­tu­ra prze­kro­czy w 2022 roku poziom 1310 zł — zapo­wie­dzia­ła w roz­mo­wie z Inte­rią mini­ster rodzi­ny i poli­ty­ki spo­łecz­nej Mar­le­na Maląg.
Od 1 mar­ca 2021 roku naj­niż­sza eme­ry­tu­ra wyno­si 1250,88 zł brut­to, czy­li 1066,24 zł na rękę.

- Obec­nie prze­cięt­na eme­ry­tu­ra w Pol­sce to ok. 2650 zł. Na Pol­skim Ładzie zyska ponad 8 mln eme­ry­tów, a po wpro­wa­dze­niu zapro­po­no­wa­nych przez MF roz­wią­zań zmia­na sys­te­mu podat­ko­we­go będzie neu­tral­na dla osób o docho­dach z prze­dzia­łu powy­żej 4920 do 12800 zł, to będzie kolej­na gru­pa, któ­ra na pew­no nie stra­ci — zapo­wie­dzia­ła mini­ster rodzi­ny w roz­mo­wie z Interią.

Na naj­niż­szą eme­ry­tu­rę mogą liczyć Pola­cy, któ­re osią­gnę­li powszech­ny wiek eme­ry­tal­ny (od 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż­czyzn) oraz staż ubez­pie­cze­nio­wy wyno­szą­cy 20 lat (kobie­ta) lub 25 lat (męż­czy­zna).