Jak poin­for­mo­wa­ła na Twit­te­rze w śro­dę onta­ryj­ska mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott w pro­win­cji hospi­ta­li­zo­wa­nych jest z Covid-19 3448 osób, ale powo­du Covid jedy­nie 54 proc. tej licz­by; resz­ta to ludzie przy­ję­ci do szpi­ta­la, z zupeł­nie innych przy­czyn, u któ­rych obo­wiąz­ko­wy test na Covid 19 wypadł pozytywnie.

Oso­by, któ­re są w peł­ni zaszcze­pio­ne, sta­no­wią obec­nie 78,1% całej popu­la­cji Onta­rio i sta­no­wią 181 z 500 przy­jęć na OIT w Onta­rio. Jest 9909 nowych przy­pad­ków #COVID19 .

doda­ła w czwar­tek na Twit­te­rze mini­ster Elliott

reklama

Rzecz­nik mini­ster wcze­śniej poin­for­mo­wa­ła, że być może podob­na sta­ty­sty­ka będzie poda­wa­na w przy­pad­ku zgonów.