Pre­mier Saskat­che­wa­nu Scott Moe odmó­wił wpro­wa­dze­nia lock­dow­nu w pro­win­cji wska­zu­jąc, że powo­du­ją one szko­dy eko­no­micz­ne, spo­łecz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne, a tak­że naru­sza­ją pra­wa i wol­no­ści oby­wa­tel­skie przy­no­sząc nie­wiel­kie korzyści.

Cho­ciaż ogra­ni­cze­nia były sku­tecz­ne i koniecz­ne w poprzed­nich falach, teraz jest jasne, że pod­czas fali Omi­cron poli­ty­ka blo­ko­wa­nia przy­nie­sie wie­le szkód przy nie­wiel­kich lub zero­wych korzy­ściach — stwier­dził. Wariant Omi­cron jest wyso­ce zaraź­li­wy i będzie się roz­prze­strze­niał nawet przy suro­wych zasa­dach blo­ko­wa­nia, jak to mają miej­sce w innych jurys­dyk­cjach. — dodał na Twitterze