Mini­ster SZ Kana­dy na Ukrainie

Kana­dyj­ska mini­ster spraw zagra­nicz­nych Mela­nie Joly odwie­dzi Kijów w przy­szłym tygo­dniu, aby potwier­dzić popar­cie dla suwe­ren­no­ści Ukra­iny i wzmoc­nić wysił­ki mają­ce na celu powstrzy­ma­nie „agre­syw­nych dzia­łań” Rosji, poin­for­mo­wa­ła w sobo­tę Ottawa.

Moskwa roz­mie­ści­ła ponad 100 000 żoł­nie­rzy w pobli­żu gra­ni­cy z Ukra­iną, a Sta­ny Zjed­no­czo­ne poin­for­mo­wa­ły w pią­tek, że oba­wia­ją się, iż Rosja przy­go­to­wu­je pre­tekst do inwazji.

Kana­da, z licz­ną i wpły­wo­wą poli­tycz­nie popu­la­cją ukra­iń­skie­go pocho­dze­nia etnicz­ne­go, od cza­su anek­sji Kry­mu w 2014 roku przy­ję­ła twar­de sta­no­wi­sko wobec Moskwy.

„Gro­ma­dze­nie rosyj­skich żoł­nie­rzy i sprzę­tu na Ukra­inie i wokół niej zagra­ża bez­pie­czeń­stwu w całym regio­nie. Te agre­syw­ne dzia­ła­nia muszą zostać powstrzymane” – 

„Kana­da będzie współ­pra­co­wać ze swo­imi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi part­ne­ra­mi w celu utrzy­ma­nia ładu mię­dzy­na­ro­do­we­go opar­te­go na zasa­dach” - czy­ta­my w oświadczeniu.

Joly spo­tka się z ukra­iń­skim pre­mie­rem Deny­sem Szmy­ga­lem i uda się na zachód kra­ju, aby poroz­ma­wiać z człon­ka­mi 200-oso­bo­wej kana­dyj­skiej misji szko­le­nio­wej, któ­ra jest tam od 2015 roku.

Pre­mier Justin Tru­de­au roz­ma­wiał we wto­rek z pre­zy­den­tem Ukra­iny Woło­dy­my­rem Zełen­skim i „pod­kre­ślił, że każ­da inwa­zja woj­sko­wa na Ukra­inę mia­ła­by poważ­ne kon­se­kwen­cje, w tym sko­or­dy­no­wa­ne sank­cje”, poda­ło biu­ro Trudeau.

Pod­czas swo­jej tygo­dnio­wej podró­ży roz­po­czy­na­ją­cej się w nie­dzie­lę  Joly spo­tka się rów­nież z sekre­ta­rzem gene­ral­nym NATO Jen­sem Stoltenbergiem.