Miesz­kań­cy aglo­me­ra­cji Toron­to zosta­li wezwa­ni w ponie­dzia­łek  do ogra­ni­cze­nia podró­ży,  z powo­du wiel­kiej zamie­ci obej­mu­ją­cej swych zasię­giem całe połu­dnio­we Ontario

Zapo­wia­da­no, że Toron­to i oko­li­ce do koń­ca dnia może zostać pokry­te  nawet 40 cen­ty­me­tro­wą war­stwą śniegu.

Reklama

Envi­ron­ment Cana­da ostrze­ga­ło przed nie­bez­piecz­ny­mi warun­ka­mi na dro­gach przy pra­wie zero­wej widocz­no­ści. Pręd­kość wia­tru docho­dzi­ła do 60 km/h

„Może mieć zna­czą­cy wpływ na ruch w godzi­nach szczy­tu na obsza­rach miej­skich”, powie­dzia­ła fede­ral­na agen­cja mete­oro­lo­gicz­na, dora­dza­jąc ludziom, że „szyb­ko nara­sta­ją­cy śnieg utrud­ni ruch”.

W wie­lu obsza­rach metro­po­lii awa­rii ule­gła sieć internetu.

Poli­cja inter­we­nio­wa­ła z powo­du licz­nych kolizji.

Ucznio­wie w całej pro­win­cji mie­li w ponie­dzia­łek wró­cić do szko­ły na zaję­cia oso­bi­ste po dwóch tygo­dniach wir­tu­al­nej nauki po waka­cjach zimowych.

Rady szkol­ne Okrę­gu Toron­to i Okrę­gu Kato­lic­kie­go Toron­to odwo­ła­ły pla­no­wa­ny powrót do nauki w kla­sie z powo­du pogo­dy. Podob­ne zapo­wie­dzi zosta­ły wyda­ne przez okrę­go­we rady szkol­ne regio­nu York i Duf­fe­rin-Peel, a tak­że publicz­ne i kato­lic­kie rady szkol­ne w Halton.