Nada­je smak potra­wom, jest wyjąt­ko­wy i zdro­wy. Doda­wa­ny do pikli, sosów, zup, pie­cze­ni, i set­ki innych potraw. Oczysz­cza orga­nizm, leczy miaż­dży­cę i serce.

W śre­dnio­wie­czu wie­rzo­no, że chro­ni przed czar­ną magią i cza­row­ni­ca­mi. W fil­mach odstra­sza wam­pi­ry, a w Afry­ce ponoć kro­ko­dy­le… Czo­snek jest upra­wia­ny od ponad 6 tysię­cy lat. Z Chin tra­fił przez Indie do Afry­ki i Euro­py. Nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści czosn­ku wyni­ka­ją ponoć z miej­sca jego pocho­dze­nia. Według arab­skich podań, wygna­ny z raju sza­tan miał na swo­im kopy­cie wynieść ząbek czosnku.

Popu­lar­ność zdo­był już w sta­ro­żyt­no­ści. W spe­cjal­nych ogro­dach czosn­ko­wych upra­wia­li go Gre­cy i Rzy­mia­nie. Jego wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze doce­nił Hipo­kra­tes, a Pli­niusz Star­szy spi­sał zna­ne mu czosn­ko­we recep­tu­ry. Kie­dy Egip­scy robot­ni­cy przy budo­wie pira­mid nie otrzy­ma­li czosn­ku wznie­ci­li bunt.

REKLAMA

Tyle o czosn­ku mówi histo­ria, a co na to życie? Pro­sty sos czosn­ko­wy na bazie majo­ne­zu i jogur­tu natu­ral­ne­go, dopra­wio­ny bazy­lią i koper­kiem, to uni­wer­sal­ny doda­tek na każ­dą oka­zję. Sos moż­na poda­wać na wie­le spo­so­bów: do mięs z gril­la, do wędlin, kieł­bas i jaj na twar­do, do ryb, do pie­czo­nych ziem­nia­ków, a tak­że do roz­ma­itych sała­tek (np. z pomi­do­rów lub z bia­łej kapu­sty). Sos czosn­ko­wy jest świet­ny rów­nież jako dip do kra­ker­sów lub suro­wych warzyw. Zaser­wuj sobie cza­sem ten aro­ma­tycz­ny doda­tek, któ­ry pozwo­li Ci wyrwać się z kuchen­nej ruty­ny! Zmik­suj ze sobą pro­duk­ty np.:

½ szklan­ki Majonezu

1 szklan­ka Jogur­tu naturalnego

3–5 ząb­ków Czo­snek posie­ka­ny lub zgnie­cio­ny praską

1 łyż­ka Bazy­li świeżej

1 Pła­ska łyż­ka koperku

Sól pieprz do smaku

Chiń­ski Sos Czosnkowy

Jed­nym z powo­dów, dla któ­rych czę­sto zama­wia­my chiń­skie dania na wynos, jest to, że są tak nie­spo­ty­ka­nie aro­ma­tycz­ne. Róż­no­rod­ność sosów, przy­praw i pozio­mów ostro­ści jest cał­ko­wi­cie satys­fak­cjo­nu­ją­ca, ponie­waż jest coś, co pasu­je do każ­de­go nastro­ju. Cho­ciaż dzi­siej­szy chiń­ski sos czosn­ko­wy jest aro­ma­tycz­ny, jest mało pikant­ny. Możesz więc dodać wię­cej chi­li, jeśli chcesz, aby był bar­dziej tra­dy­cyj­ny i ostry. Wymie­szaj taki sos z wybra­ny­mi warzy­wa­mi i mię­sem, pod­grzej na woku aby uzy­skać super aro­ma­tycz­ną potra­wę, a gorą­ce moż­na poda­wać z ugo­to­wa­nym ryżem. Sos świet­nie spraw­dza się rów­nież jako dip do pie­ro­gów i kanapek!

    2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go lub rzepakowego

    2 łyż­ki mie­lo­ne­go czosnku

    1 łyż­ka mie­lo­ne­go imbiru

    1 łyżecz­ka drob­no posie­ka­nej zie­lo­nej chili

    ⅔ szklan­ka sosu sojo­we­go o niskiej zawar­to­ści sodu

    ½ szklan­ki bulio­nu z kurczaka

    ⅓ szklan­ka octu ryżowego

    ¼ szklan­ki jasno­brą­zo­we­go cukru

    1 łyż­ka ole­ju sezamowego

    1 łyż­ka płat­ków czer­wo­nej papryki

    ¼ szklan­ki wody

    2 łyż­ki mąki kukurydzianej

Roz­grzej olej roślin­ny w śred­nim ron­dlu na dużym ogniu. Dodaj czo­snek, imbir i chi­li. Gotuj, cały czas mie­sza­jąc, aż zacznie pach­nieć, oko­ło 15 sekund.

Dodaj sos sojo­wy, bulion dro­bio­wy, ocet, cukier brą­zo­wy, olej seza­mo­wy, płat­ki czer­wo­nej papry­ki. Dopro­wadź do wrze­nia, a następ­nie zmniejsz ogień do śred­nie­go i gotuj przez 1 minu­tę. Wymie­szaj wodę i mąkę kuku­ry­dzia­ną do cał­ko­wi­te­go roz­pusz­cze­nia i wlej do sosu. Gotuj cały czas mie­sza­jąc, aż sos zgęst­nie­je. Pozo­staw sos do osty­gnię­cia przez 1 godzi­nę, a następ­nie prze­łóż do sło­icz­ka lub her­me­tycz­ne­go pojem­ni­ka i wstaw do lodów­ki. Pod­grzej sos przed poda­niem, pod­grze­wa­jąc go na małym ogniu.

Sos Maśla­no Czosnkowy

Ta pro­sta for­mu­ła ulep­sza wszyst­ko, cze­go dotknie, od kre­we­tek i łoso­sia po grzy­by i ziem­nia­ki. Wydaj­ność ​​1/2 szklan­ki, Czas goto­wa­nia to kil­ka minut.

1/2 kub­ka masła nie­so­lo­ne­go, w tem­pe­ra­tu­rze pokojowej

4 goź­dzi­ki

1/4 szklan­ki czo­snek, mielony

1 łyż­ka posie­ka­ne świe­że zio­ła, takie jak pie­trusz­ka, ore­ga­no, roz­ma­ryn, tymia­nek lub szczy­pio­rek, sól koszer­na lub przy­pra­wy do wyboru

    Aby zro­bić masło czosn­ko­we, połącz masło, czo­snek, zio­ła i sól w małej misce i mie­szaj, aż dobrze się połą­czą. Prze­cho­wuj w her­me­tycz­nym pojem­ni­ku w lodów­ce. Gdy będziesz goto­wy do uży­cia, roz­puść masło czosn­ko­we na dużej patel­ni na śred­nim ogniu. Po roz­to­pie­niu gotuj do pach­ną­ce­go zapa­chu, oko­ło minuty.

Nalew­ka czosnkowa

35 dag świe­że­go obra­ne­go czosn­ku roze­trzeć i zmie­szać z 250 ml czy­ste­go spirytusu.

Szczel­nie zamknąć i pozo­sta­wić w ciem­nym chłod­nym miej­scu, ale nie w lodów­ce, na okres 10 dni. Następ­nie masę prze­ce­dzić, prze­lać do ciem­ne­go naczy­nia szkla­ne­go i pozo­sta­wić w ciem­nym miej­scu jesz­cze na 4 dni. Po tym cza­sie nalew­ka jest goto­wa do użyt­ku. Nale­ży przyj­mo­wać po 25 kro­pli 3 x dzien­nie z 50 ml natu­ral­ne­go kefi­ru lub jogur­tu. W celu zneu­tra­li­zo­wa­nia nie­przy­jem­ne­go zapa­chu czosn­ku nale­ży zjeść natkę pie­trusz­ki, jabł­ko, skór­kę z cytry­ny lub poma­rań­czy. Ide­al­na na zło­gi miaż­dży­co­we, nad­ci­śnie­nie, wzmac­nia ser­ce, dzia­ła zabój­czo na bak­te­rie, grzy­by, wzmac­nia odpor­ność i doda­je wigoru.

UWAGA — kura­cję nale­ży prze­pro­wa­dzić nie czę­ściej niż raz w roku.