Czy­nu, czynu

        Nie pamię­tam, ale ktoś tak w koń­cu XIX w. napi­sał; pol­ska szlach­ta mogła by tę wol­ną Pol­skę mieć, gdy­by tyl­ko chcia­ła chcieć.

reklama

W koło Macieju.

        Nie wiem skąd pocho­dzi to powie­dze­nie, ale co dwa tygo­dnie piszę, że pla­ga Covi­du to nic inne­go jak KARA za licz­ne nasze grze­chy. Cze­mu więc Epi­sko­pat tu i tam nie wzy­wa do modlitw, by od nas odszedł, a nie sły­sza­łem by modlitw, w jakiejś inten­cje komuś zaszko­dzi­ły. Widać było, że redak­cja Goń­ca ma nie­złe sto­sun­ki z Brac­twem Piu­sa X, więc może nakło­ni ICH, by Brac­two wezwa­ło do modlitw, by ta pla­ga poszła do morza.

        Kto zna adres elek­tro­nicz­ny jakie­goś bisku­pa i popie­ra ma kon­cep­cje może napisać:

Jego Emi­nen­cjo

        Od ponad 20 mie­się­cy sze­rzy się zadzi­wia­ją­ca swym zasię­giem epi­de­mia, któ­ra nie mija, a nawet się roz­sze­rza. Ma ponad­to coraz to nowe trud­ne do zwal­cza­nia muta­cje, wszel­kie zna­ne ludziom środ­ki prze­sta­ją działać.

        Chy­ba pora zasta­no­wić się, czy to nie jest kara Boża za nasze licz­ne prze­wi­nie­nia i zwró­cić się do Pana Jezu­sa i Jego Prze­naj­święt­szej Mat­ki, by ta epi­de­mia się wresz­cie zakończyła.

        Jego Emi­nen­cja może sam wezwać swych wier­nych by zaczę­li się modlić o koniec tej epi­de­mii, lub zale­cił inną for­mę woła­nia o pomoc.

Rosja, co dalej

        Putin posta­wił Zacho­do­wi takie wiel­kie warun­ki, że nie bar­dzo ma on teraz, jak wyjść z sytu­acji z dobrą miną, gdy wszyst­kie jego warun­ki zosta­ły odrzu­co­ne. Jeśli więc nic nie zro­bi to stra­ci twarz i popu­lar­ność w Rosji. Jak po jakichś „pro­wo­ka­cjach” ude­rzy na Ukra­inę to uwi­kła się w fatal­ną sytu­ację. Ukra­iń­cy może dadzą się poko­nać w pierw­szej fazie, a kraj zosta­nie oku­po­wa­ny, ale zacznie się woj­na par­ty­zanc­ka. Przy­po­mnę, że Cze­czeń­cy nie­źle się bro­ili, zada­li Rosja­nom spo­re stra­ty, a obro­na była opar­ta na 4–5 gru­py bojo­we, któ­rych człon­ko­wie dys­po­no­wa­li róż­nym uzbro­je­niem, a Pol­ska sta­ła­by się zaple­czem dla Ukraińców.

        Rów­no­cze­śnie roz­po­czy­na­ją się manew­ry wojsk Rosji i Bia­ło­ru­si nad gra­ni­cą Bia­ło­ru­si  i Ukra­iny. Moż­li­wość zaata­ko­wa­nia z pół­no­cy Ukra­iny two­rzy sytu­acje dla Ukra­iny bar­dzo a bar­dzo nie­bez­piecz­ną, bo będzie musia­ła osła­bić swe siły na wschodzie.

        Dla oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si była­by to też fatal­na sytu­acja bo umoc­nił­by się Łuka­szen­ko, któ­ry już ponoć śle woj­ska nad gra­ni­cę z Ukrainą.

        Mam nadzie­ję, że Putin zro­zu­mie, iż się zaga­lo­po­wał i może jak wej­dzie na Ukra­inę otrzy­mać cios ze stro­ny Chin, któ­rym zamie­sza­nie w tym kra­ju utrud­ni trans­port towa­rów do Euro­py. Więc znaj­dzie wyj­ście z sytu­acji w czym mogą mu pomóc Niem­cy i Fran­cu­zi, któ­rych nie będzie mar­twił o tyle kon­flikt zbroj­ny na Ukra­inie, co kło­po­ty w han­dlu z Rosją.

        Co jed­nak się sta­nie jeśli by Putin i jego kote­ria poszła na tę wojnę?

        Ze wszech stron będą kło­po­ty, ale w Rosji stra­ty tysię­cy żoł­nie­rzy, spo­wo­du­ją podob­ne rezul­ta­ty, jak było, kie­dy Argen­ty­na zaata­ko­wa­ła Fal­klan­dy. Jak oka­za­ło się, kosz­ty tej impre­zy były ogrom­ne i odpo­wie­dzial­ni za nią stra­ci­li wła­dzę. Oczy­wi­ście nie nastą­pi to po trzech-pię­ciu dniach woj­ny, ale po dwóch-trzech tygodniach.

Przy­ja­cie­le

        Pol­ska popie­ra, jak może Ukra­inę, a ta już wcze­sną jesie­nią pod pre­tek­stem remon­tów zablo­ko­wa­ła kole­jo­wy trans­port z Chin przez Pol­skę, bo doma­ga się więk­szej puli dla swych prze­woź­ni­ków dro­go­wych. Trud­no zro­zu­mieć jak ze stro­ny pol­skiej nie było ostrej reak­cji na takie zresz­tą nie pierw­sze „nume­ry”

Indyk myślał o niedzieli…

        Choć Bia­ło­ru­ski Koł­choź­nik twier­dzi, że mu nie jest potrzeb­na to przy­go­to­wu­je nową kon­sty­tu­cję, któ­ra ma być uchwa­lo­na przez refe­ren­dum 27 lute­go. Pyta­nie czy do tego cza­su coś się nie sta­nie i on już jej się w Miń­sku nie doczeka.

Abp Jan Paweł Lenga

        Były arcy­bi­skup w Kazach­sta­nie jest teraz na eme­ry­tu­rze w Pol­sce i sta­le kry­ty­ku­je, mym zda­niem słusz­nie, epi­sko­pat Pol­ski za nowin­ki i odej­ście od tra­dy­cji Kościo­ła. Pole­cam jego wypo­wie­dzi w Internecie.

Pola­cy na Litwie

        Wedle danych z obec­ne­go spi­su lud­no­ści ilość Pola­ków prze­kra­cza tam 6% więc cze­mu pol­skie nie jest dru­gim języ­kiem urzę­do­wym. Prze­cież w Fin­lan­dii Szwe­dów jest tro­chę mnie a jed­nak ich język jest tam dru­gim języ­kiem urzędowym

Co trze­ba dla suk­ce­su finansowego?

Robić to, co jest czło­wie­ka pasją i nim roz­po­cząć dzia­ła­nie na wła­sną rękę, zdo­być moc wie­dzy o tej działalności.

Spo­so­by na bankructwo

        Kobie­ty, konie i… archi­tek­ci. Dwie pierw­sze przy­jem­niej­sze. Trze­cie pewniejsza.

 

Prze­ciw prostacie.

        Ta dole­gli­wość czę­sto daje o sobie znać star­szym panom, a oka­zu­je się, że moż­na ją ogra­ni­czać jedząc pomi­do­ry, bro­ku­ły i róż­ne­go rodza­ju orzechy.

Czy­ściec.

        Wia­do­mo, że nie jest tak strasz­ny jak pie­kło, ale do przy­jem­nych nie nale­ży. Więc roda­cy pomy­śl­cie zawcza­su, by tam na dłu­go nie tra­fić, a jed­ne z metod skró­ce­nie tam poby­tu to modli­twy za swych krew­nych, któ­rzy tam biwakują,

Nie ruszo­ny temat.

        Od powro­tu Gomuł­ki do wła­dzy w 1956 i zezwo­le­nia oby­wa­te­lom posia­da­nia zagra­nicz­nych walut i roz­po­czął się nimi, teo­re­tycz­nie zaka­za­ny,  han­del na sze­ro­ką ska­la. Gdy w tym cza­sie ruszy­ła wiel­ka fala emi­gra­cji Żydów dolar pod­sko­czył do 200 zł za sztu­kę a potem spa­dał lawi­ru­jąc zimą oko 150 zł, a latem gdy przy­by­wa­ło tury­stów do 120 i tak było przez lata. Nie­ste­ty nikt nie pomy­ślał o opi­sa­nia tego zja­wi­ska w któ­rym bra­ły nie tyle wła­dze PRL co jej służ­by specjalne.

Od 25 lat

Tak, tyle już razy obcho­dzi kościół kato­lic­ki w Pol­sce Dni Juda­izmu ale jakoś nie sły­sza­łem by Juda­izm obcho­dzi nawet od roku czy dwóch Dni Kato­li­cy­zmu a prze­cież jak tylu księ­ży i zakon­nic poma­ga­ło Żydom prze­żyć holo­caust to powin­ni to robić.

Alek­san­der Pruszyński