Ten pro­test jest pięk­ny! Wła­dza bar­dzo chce ich podzie­lić! A. Kumor

Komen­tarz A. Kumo­ra o Kon­wo­ju w Ottawie