Kon­wój stoi w Otta­wie, atmos­fe­ra nie­sa­mo­wi­ta, a róż­ni ludzie róż­ne plo­tą andro­ny. Oto, na przy­kład, dowie­dzie­li­śmy się od pre­ze­sa KPK p. Janu­sza Tom­cza­ka, że pan Leszek Szo­stak nie repre­zen­tu­je Polo­nii kana­dyj­skiej, no cóż, Leszek Szo­stak repre­zen­tu­je Lesz­ka Szo­sta­ka i myślę, że o wie­le więk­szą gru­pę ludzi niż — z całym sza­cun­kiem — pan Janusz Tom­czak, tym bar­dziej, że jakoś nie widzia­łem, by KPK zabie­rał głos w spra­wie uniemożliwienia/ograniczania kon­tak­tu z Pol­ską nam, ludziom nie­zasz­cze­pio­nym. Jako miesz­ka­ją­cy tutaj Polak chciał­bym usły­szeć co na ten temat sądzi orga­ni­za­cja, któ­ra rze­ko­mo mnie według p. Tom­cza­ka repre­zen­tu­je, a tym­cza­sem wie­le sły­szę na ten temat od p. Lesz­ka Szostaka.
Jakoś p. Tom­czak nie zabie­rał gło­su, gdy jacyś tutej­si abor­cjo­ni­ści przed­sta­wia­li sie­bie w Pol­sce jako „głos Polo­nii kana­dyj­skiej”, naj­wy­raź­niej uwraż­li­wie­nie pana Tom­cza­ka jest czymś wektorowane.
•••
W Pol­sce pra­ce nad usta­wą, któ­ra umoż­li­wi wystę­po­wa­nie na dro­gę sądo­wą prze­ciw­ko ludziom, któ­rych podej­rze­wa­my, że nas zarazili .
To mi przy­po­mi­na pro­ce­sy w Rwan­dzie, gdzie po tam­tej­szym ludo­bój­stwie pra­co­wa­ły sądy mają­ce sze­rzyć pojed­na­nie. Jak opo­wia­dał zna­jo­my ope­ra­tor fil­mo­wy, zapy­ta­no pew­ne­go czło­wie­ka któ­ry macze­tą zaszlach­to­wał sąsia­dów, cze­mu to zro­bił, a on mówi, że nie wie, no i tu padła pod­po­wiedź, „może ktoś na cie­bie urok rzu­cił”, a on mówi „może być”, więc sąd pyta, „a wiesz kto?”. A oskar­żo­ny wycią­ga palec i wska­zu­je — podej­rze­wam że ten.
No i pro­szę niech Pań­stwo zgad­ną kogo natych­miast zabra­no z sali sądowej ?
•••
Na koniec zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy popie­ra­ją naszych pol­skich tra­ke­rów pro­te­stu­ją­cych w Otta­wie do ofla­go­wa­nia samo­cho­dów. Bądź­my razem.

Andrzej Kumor