Z dniem 1 stycz­nia 2022 r. w pro­win­cji Onta­rio weszły w życie pew­ne istot­ne zmia­ny w zakre­sie pra­wa spad­ko­we­go i testa­men­to­we­go. Omó­wię tyl­ko kil­ka z nich.

        Przed 1 stycz­nia 2022 r. zawar­cie mał­żeń­stwa unie­waż­nia­ło testa­ment, ozna­cza­ło to, że jeśli dana oso­ba zawar­ła zwią­zek mał­żeń­ski, jaki­kol­wiek testa­ment spo­rzą­dzo­ny wcze­śniej przez tę oso­bę był nieważny.

        Tak więc w dru­gim mał­żeń­stwie, jeśli jed­na lub obie stro­ny posia­da­ły już testa­ment, któ­ry prze­ka­zy­wał część lub całość ich akty­wów dzie­ciom z wcze­śniej­sze­go związ­ku, testa­ment ten tra­cił waż­ność. Stwa­rza­ło to sytu­ację, w któ­rej mogło dojść do poważ­nych spo­rów pomię­dzy poten­cjal­ny­mi spad­ko­bier­ca­mi po śmier­ci spadkodawcy.

reklama

        Obec­nie poprzed­ni testa­ment  pozo­sta­je waż­ny i tyl­ko nowy go unieważnia.

        Spad­ko­daw­ca musi nadal zaopa­trzyć oso­by pozo­sta­ją­ce na jego utrzy­ma­niu, a mał­żo­nek ma pra­wo wybrać dzie­dzi­cze­nie albo na mocy testa­men­tu lub na pod­sta­wie dzie­dzi­cze­nia usta­wo­we­go lub alter­na­tyw­ne­go wybo­ru na co zezwa­la­ła­by usta­wa o pra­wie rodzin­nym w przy­pad­ku separacji.

        Do 1 stycz­nia 2022 r., jeśli oso­ba zmar­ła bez testa­men­tu, jej mał­żo­nek (ale tyl­ko mał­żo­nek, a nie part­ner) dzie­dzi­czył pierw­sze 350 000 dol. spad­ku, a jeśli były dzie­ci, mał­żo­nek dzie­lił się resz­tą z dzieć­mi. Było­by tak nawet w przy­pad­ku, gdy­by oso­by te pozo­sta­wa­ły w separacji.

        Obec­nie, jeśli stro­ny były w momen­cie śmier­ci w sepa­ra­cji, żyją­cy mał­żo­nek nie dzie­dzi­czy, przy czym sepa­ra­cja musia­ła trwać co naj­mniej trzy lata —  lub kró­cej, ale tyl­ko w sytu­acji, jeśli stro­ny pod­pi­sa­ły ze sobą umo­wę o sepa­ra­cji lub wyda­no orze­cze­nie sądu.

        Sądy mogą teraz uzna­wać testa­ment, nawet jeśli testa­ment  nie został dosko­na­le prze­pro­wa­dzo­ny, ale jest wystar­cza­ją­co jasny, aby poka­zać inten­cje spad­ko­daw­cy. Wcze­śniej nale­ża­ło dopeł­nić wszyst­kich for­mal­no­ści; przy pod­pi­sy­wa­niu przez spad­ko­daw­cę wyma­ga­na była obec­ność dwóch świad­ków, a oby­dwaj świad­ko­wie musie­li pod­pi­sy­wać w tym samym czasie.

        Pro­win­cja uchwa­li­ła rów­nież na sta­łe (nie tym­cza­so­wo) uzna­nie testa­men­tów pod­pi­sa­nych wir­tu­al­nie, cho­ciaż testa­ment musi nadal zawie­rać fak­tycz­ny pod­pis spadkodawcy.

        Testa­ment powi­nien być spo­rzą­dzo­ny i pod­pi­sa­ny przez prawnika.

        Powo­dów jest wie­le. Nie­któ­re z nich to: Praw­nik może upew­nić się, że dana oso­ba jest tym, za kogo się poda­je. Praw­nik omó­wi związ­ki i życze­nia klien­ta, spraw­dzi stan mająt­ku oraz zapew­ni, że treść testa­men­tu reali­zu­je życze­nia spadkodawcy.

        Praw­nik spraw­dzi, czy spad­ko­daw­ca upo­sa­żył oso­by pozo­sta­ją­ce na jego utrzy­ma­niu, czy jest to mał­żo­nek, dziec­ko lub oso­ba nie­peł­no­spraw­na. Praw­nik upew­ni się, że spad­ko­daw­ca ma zdol­ność praw­ną, to zna­czy, że rozu­mie, co robi i jakie są kon­se­kwen­cje jego pole­ceń. Praw­nik upew­ni się rów­nież, że spad­ko­daw­ca skła­da pod­pi­sy dobro­wol­nie i nie jest naci­ska­ny, zazwy­czaj przez poten­cjal­ne­go spad­ko­bier­cę, do zro­bie­nia cze­goś, cze­go ina­czej by nie zrobił.

        Każ­da spra­wa jest inna i jeśli chcesz uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na temat swo­jej kon­kret­nej sytu­acji, powi­nie­neś poroz­ma­wiać ze swo­im prawnikiem.

Marek Malic­ki

905.274.1650

        Treść niniej­sze­go arty­ku­łu w żad­nym wypad­ku nie powin­na być trak­to­wa­ne jako pora­da praw­na.  Celem arty­ku­łu jest wyłącz­nie udzie­le­nie ogól­nych informacji.