Wideo poka­zu­ją­ce, jak poli­cjan­ci w Ste­in­bach w Mani­to­bie przy­ci­ska­ją do muru nasto­lat­ka uczest­ni­czą­ce­go w szkol­nym pro­te­ście prze­ciw­ko nosze­niu mase­czek, wywo­ła­ło burzę w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Incy­dent miał miej­sce 10 lute­go. Ucznio­wie Ste­in­bach Regio­nal Secon­da­ry Scho­ol (SRSS) zor­ga­ni­zo­wa­li demon­stra­cję prze­ciw­ko naka­zo­wi nosze­nia mase­czek w całej szko­le. Wyszli z klas oko­ło 9 rano i przy­łą­czy­li się do swo­ich rodzi­ców, któ­rzy pro­te­sto­wa­li po dru­giej stro­nie uli­cy. Poli­cjan­ci byli już na miej­scu, by moni­to­ro­wać protest.

RCMP poda­ło w oświad­cze­niu, że funk­cjo­na­riu­sze wkro­czy­li do akcji, gdy pro­te­stu­ją­cy praw­do­po­dob­nie pró­bo­wa­li w spo­sób nie­upraw­nio­ny wejść do szko­ły. Poli­cja mia­ła wte­dy zasto­so­wać pro­to­kół zamknię­cie i zabez­pie­cze­nia budyn­ku. Nastą­pi­ło to oko­ło 11 rano.

Hano­ver Scho­ol Divi­sion doda­ło, że inten­cje doro­słych i uczniów, któ­rzy pró­bo­wa­li dostać się do szko­ły, są nie­zna­ne. Nie­któ­rzy doro­śli wali­li w okna i drzwi pię­ścia­mi i kija­mi. Dzia­ła­nia tych osób zosta­ły zablo­ko­wa­ne przez policję.

Na nagra­niach krą­żą­cych w inter­ne­cie moż­na zoba­czyć, jak zama­sko­wa­ni poli­cjan­ci pró­bu­ją siłą zmu­sić nasto­lat­ka do opusz­cze­nia tere­nu szko­ły. Jeden z poli­cjan­tów łapie chło­pa­ka za kurt­kę i popy­cha go na zewnętrz­ną ścia­nę budyn­ku szkol­ne­go. Świad­ko­wie nie mogą uwie­rzyć, że kil­ku poli­cjan­tów musia­ło wal­czyć z jed­nym nasto­lat­kiem, ktoś oskar­ża poli­cjan­ta o sto­so­wa­nie przemocy.

RCMP potwier­dzi­ło, że zda­rze­nie mia­ło miej­sce. Oświad­czy­ło jed­nak, że uczeń przy­trzy­my­wał poli­cjan­ta i mógł być aresz­to­wa­ny za prze­moc wobec ofi­ce­ra poli­cji. Wcze­śniej kil­ku­krot­nie był ostrzegany.

Poja­wi­ły się jed­no­cze­śnie donie­sie­nia, że uczeń chciał wejść do szko­ły, by zabrać pozo­sta­wio­ne tam rze­czy. Ktoś w inter­ne­cie zasta­na­wiał się, dla­cze­go w takiej sytu­acji poli­cjant nie mógł pójść z nim.