Toron­toń­ski ratusz opu­bli­ko­wał dane doty­czą­ce kon­tro­li pręd­ko­ści prze­pro­wa­dza­nej przez miej­skie foto­ra­da­ry w ostat­nim kwar­ta­le 2021 roku. Łącz­nie w tym cza­sie w oko­li­cach szkół wysta­wio­no 54 391 mandatów.

Z tego 15 687 wysta­wio­no w paź­dzier­ni­ku. Naj­wię­cej wykro­czeń zare­je­stro­wa­no na Vic­to­ria Park Ave­nue nie­da­le­ko Tia­go Ave­nue w Don Val­ley North.

W listo­pa­dzie licz­ba man­da­tów wyno­si­ła 11 516. Pręd­kość naj­czę­ściej prze­kra­cza­no na Kipling Ave­nue na połu­dnie od Sna­res­bro­ok Dri­ve w Rexdale.

Naj­wię­cej man­da­tów wysta­wio­no w grud­niu – 27 188. W 2724 przy­pad­kach (pra­wie 10 proc.) nad­mier­ną pręd­kość zare­je­stro­wał radar przy Roy­al York Road na pół­noc od Coney Road.

Man­da­ty wysta­wia­ne przez foto­ra­da­ry są kara­mi wyłącz­nie pie­nięż­ny­mi. W tych przy­pad­kach kie­row­ca nie dosta­je punk­tów kar­nych i nic nie jest odno­to­wy­wa­ne w jego kartotece.

Bur­mistrz John Tory zapo­wie­dział insta­la­cję więk­szej licz­by foto­ra­da­rów. Mówił też o prze­pro­jek­to­wa­niu nie­któ­rych skrzy­żo­wań, zmniej­sze­niu limi­tów pręd­ko­ści, zmia­nach w sygna­li­za­cji świetl­nej i wzmo­żo­nych dzia­ła­niach policji.

Foto­ra­da­ry dzia­ła­ją w Toron­to od lip­ca 2020 roku. Rekor­dzi­sta, któ­ry został przy­ła­pa­ny przez radar na Mar­tin Gro­ve Road na pół­noc od Gar­fel­la Dri­ve w Eto­bi­co­ke North, jechał 146 km/h w tere­nie, gdzie limit wyno­si 50 km/h.